Rat­ku Ma­če­ku pro­pa­la još jed­na tvrt­ka

Ste­čaj Na­kon pro­pas­ti MPR-a, u pro­ble­mu Me­di­ana

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Za­greb Tr­go­vač­ki sud u Va­ra­ždi­nu obja­vio je oglas ko­jim se po­zi­va­ju vje­rov­ni­ci Me­di­ane d.o.o, PR tvr­ke biv­šeg glas­no­go­vor­ni­ka Vla­de i HDZa Rat­ka Ma­če­ka, da u ro­ku od 45 da­na pred­lo­že otva­ra­nje ste­čaj­nog pos­tup­ka te agen­ci­je ko­joj je ut­vr­đen dug od 1728 ku­na. Po­zi­va se i Ma­ček da, kao prav­ni zas­tup­nik, di­rek­tor i os­ni­vač Me­di­ane, u ro­ku od 15 da­na su­du pre­da ovje­ren po­pis imo­vi­ne i oba­ve­za tvrt­ke. U su­prot­nom će sud po služ­be­noj duž­nos­ti do­ni­je­ti rje­še­nje o otva­ra­nju i za­klju­če­nju ste­čaj­nog pos­tup­ka. Pred­ste­čaj­ni pro­ble­mi još jed­ne Ma­če­ko­ve tvrt­ke us­li­je­di­li su sa­mo dva tjed­na na­kon što je Tr­go­vač­ki sud u Za­gre­bu otvo­rio i za­tvo­rio ste­čaj­ni pos­tu­pak nje­go­ve PR agen­ci­je MPR Stra­te­ško ko­mu­ni­ci­ra­nje i do­nio od­lu­ku o bri­sa­nju te tvrt­ke iz sud­skog re­gis­tra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.