Po­troš­nja u pro­sin­cu sko­či­la re­kord­nih 4,8%

DZS Naj­br­ži je to rast u vi­še od osam go­di­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Za­greb U pro­sin­cu 2015. pro­met u tr­go­vi­ni na ma­lo re­al­no je po­ras­tao 4,8%, što je što je naj­br­ži rast u vi­še od osam go­di­na i već 17. mje­sec za­re­dom ka­ko ras­te, pr­va je pro­cje­na dr­žav­nih sta­tis­ti­ča­ra. To je znat­no br­ži rast ne­go mje­sec da­na pri­je, kad je po­ras­la 3,2%, i naj­ve­ći skok pro­me­ta u ma­lo­pro­da­ji od ruj­na 2007., kad je po­ras­tao 7,2 pos­to. Znat­no je to ve­ći rast od oče­ki­va­no­ga. Če­ti­ri ma­kro­eko­no­mis­ta, ko­ji su su­dje­lo­va­li u an­ke­ti Hi­ne, u pro­sje­ku su oče­ki­va­li rast po­troš­nje 2,9 pos­to. “Osim ras­te­re­će­nja osob­nog do­hot­ka po­rez­nim iz­mje­na­ma uz iz­os­ta­nak in­fla­tor­nih pri­ti­sa­ka, bla­gi opo­ra­vak tr­go­vi­ne na ma­lo po­s­lje­di­ca je pro­du­lje­nja tu­ris­tič­ke se­zo­ne, za­us­tav­lja­nja ne­ga­tiv­nih tre­no­va na tr­ži­štu ra­da te po­ras­lih oče­ki­va­nja”, na­vo­de ana­li­ti­ča­ri RBA.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.