IS­PLA­TA ZA MJE­RU 4:

ZDENKI 1,36 MI­LI­JU­NA KU­NA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Agen­ci­ja za pla­ća­nja u po­ljo­pri­vre­di, ri­bar­stvu i ru­ral­nom ra­zvo­ju oba­vi­la je pr­ve is­pla­te za pro­jek­te iz mje­re 4 “Ula­ga­nja u fi­zič­ku imo­vi­nu” Pro­gra­ma ru­ral­nog ra­zvo­ja, obja­vi­li su u sri­je­du. Tvrt­ki Zden­ka­mli­ječ­ni pro­izvo­di is­pla­će­na je pr­va ra­ta u iz­no­su od 1,36 mi­li­ju­na ku­na za na­ba­vu opre­me za pre­ra­du, pu­nje­ne, va­ga­nje, kon­fek­ci­oni­ra­nje i oz­na­ča­va­nje mli­ječ­nih pro­izvo­da te opre­mu za kli­ma­ti­za­ci­ju pros­to­ri­ja u objek­ti­ma i po­moć­nim gra­đe­vi­na­ma za pre­ra­du mli­je­ka.

Obi­telj­skom po­ljo­pri­vred­nom gos­po­dar­stvu Cer­hak Li­du­ška, pak, is­pla­će­no je 73,07 ti­su­ća ku­na za ula­ga­nje u zbri­nja­va­nje, ru­ko­va­nje i ko­ri­šte­nje staj­skog gno­ji­va u ci­lju sma­nje­nja štet­nog utje­ca­ja na oko­liš, tj. za na­ba­vu pri­ko­li­ce za raz­ba­ci­va­nje staj­nja­ka. Ri­ječ je o is­pla­ti u sklo­pu ope­ra­ci­je “Zbri­nja­va­nje, ru­ko­va­nje i ko­ri­šte­nje staj­skog gno­ji­va u ci­lju sma­nje­nja štet­nog utje­ca­ja na oko­liš”, na­vo­di se u pri­op­će­nju Agen­ci­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.