Vi­jes­ti

FES­TI­VAL GAS­TRO­NO­MI­JE I TU­RIZ­MA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ju­čer je u Spa­la­di­um Are­ni po­čeo me­đu­na­rod­ni fes­ti­val gas­tro­no­mi­je i tu­riz­ma ko­ji je oku­pu­io re­no­mi­ra­ne tvrt­ke ko­je su se spe­ci­ja­li­zi­ra­le za us­lu­ge i pro­izvo­de iz tih bran­ši. Na fes­ti­va­lu ta­ko, osim hrvatskih, su­dje­lu­ju i po­du­zet­ni­ci iz Ita­li­je, Nje­mač­ke, Slo­ve­ni­je i Ma­ke­do­ni­je. Do 6. ve­lja­če on­dje će se odr­ža­va­ti i broj­ne struč­ne edu­ka­ci­je me­đu ko­ji­ma je i re­gi­onal­ni Fo­rum obi­telj­skog smje­šta­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.