Ta­li­ja­ni za­in­te­re­si­ra­ni za kup­nju Lu­ke Bar

Su­rad­nja Udru­ga Con­fin­dus­tria okup­lja 150.000 kom­pa­ni­ja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pred­stav­ni­ci ta­li­jan­skog udru­že­nja Con­fin­dus­tria, ko­je okup­lja ta­li­jan­ske tvrt­ke u Cr­noj Go­ri, za­in­te­re­si­ra­ni su za Lu­ku Bar, pi­še por­tal CdM.me.

Čel­ni­ci Con­fin­dus­trie, ko­je je pri­mio Ivan Bra­jo­vić, mi­nis­tar pro­me­ta i po­mor­stva Cr­ne Go­re, za­lo­ži­li su se za po­ti­ca­nje su­rad­nje s kom­pa­ni­ja­ma u Cr­noj Go­ri u po­dru­čju tran­s­por­ta, is­ti­ču­ći da ih po­seb­no za­ni­ma Lu­ka Bar zbog nje­nog ge­os­tra­te­škog po­lo­ža­ja i mo­guć­nos­ti ko­je pru­ža u tran­s­port-no­lo­gis­tič­kom lan­cu, pre­no­si por­tal.

Na­kon što je Bra­jo­vić upoz­nao čla­no­ve de­le­ga­ci­je s pro­jek­ti­ma ko­ji se re­ali­zu­ju u sklo­pu mi­nis­tar­stva pro­me­ta i po­mor­stva, obos­tra­no je iz­ra­že­no oče­ki­va­nje da će ta­li­jan­ski po­du­zet­ni­ci i da­lje par­ti­ci­pi­ra­ti u re­ali­za­ci­ji in­fras­truk­tur­nih pro­je­ka­ta, do­da­je se u tek­s­tu.

Pod okri­ljem Con­fin­dus­tri­je da­nas se na­la­zi oko 150.000 kom­pa­ni­ja.

Za ku­po­vi­nu di­oni­ca Lu­ke Bar za­in­te­re­si­ra­na je i Sr­bi­ja, bu­du­ći da je sr­p­ski pre­mi­jer Alek­san­dar Vučić kra­jem proš­le go­di­ne re­kao da Sr­bi­ja raz­ma­tra ku­po­vi­nu te lu­ke, o če­mu će od­lu­ku do­ni­je­ti na­kon oz­bilj­ne ana­li­ze. Vo­de­ći lju­di Cr­ne Go­re poz­dra­vi­li su tak­ve na­mje­re Sr­bi­je.

PD

I Sr­bi­ja je po­ka­za­la za­ni­ma­nje za Lu­ku Bar pre­ko ko­je iz­vo­zi Fi­ato­ve auto­mo­bi­le

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.