Ki­ne­zi uni­šti­li kon­ku­ren­te u BiH

Ključ u bravu, rad­ni­ci­ma ot­kaz

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Rad­ni­ci jed­nog po­go­na po­du­ze­ća za pre­ra­du pa­muč­nih i vi­skoz­nih vla­ka­na Du­bi­cot­ton iz Ko­zar­ske Du­bi­ce u BiH, njih 124, do­bi­lI SU ot­kaz zbog ne­kon­ku-rent­nos­ti na tr­ži­štu ko­je su pre­pla­vi­li jef­ti­ni ki­ne­ski pro­izvo­di. Dra­žen Vi­do­vić, di­rek­tor Du­bi­cot­to­na, ina­če naj­ve­će pre­di­oni­ce u Eu­ro­pi, za RTRS je re­kao da su se na ovaj dras­ti­čan po­tez mo­ra­li od­lu­či­ti zbog “pre­za­si­će­nos­ti tr­ži­šta, zbog če­ga će je­dan od po­go­na bi­ti i uga­šen”. U po­du­ze­ću je za­pos­le­no 360 rad­ni­ka, a RTRSu je po­t­vr­đe­no da je od 124 ot­pu­še­na rad­ni­ka, 100 ot­kaz do­bi­lo po­čet­kom tjed­na, dok će za pre­os­ta­la 24 rad­ni­ka rad­ni od­nos pres­ta­ti u ve­lja­či.

Du­bič­ki Du­bi­cot­ton otvo­ren je 2007. go­di­ne ka­pi­ta­lom ta­li­jan­ske kom­pa­ni­je Fran­zo­ni Fi­la­ti, a do sa­da je u tu tvrt­ku ulo­že­no 46 mi­li­ju­na KM.

PD

Naj­ve­ća pre­di­oni­ca u Eu­ro­pi ni­je iz­dr­ža­la pri­ti­sak jef­ti­nih ki­ne­skih pro­izvo­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.