B&H AIR­LI­NES KO­NAČ­NO IDE U STE­ČAJ

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Vla­da FBiH usvo­ji­la je in­for­ma­ci­ju o sta­nju u JP B&H Air­li­nes i za­du­ži­la kom­pa­ni­ju Me­đu­na­rod­ni aero­drom Sa­ra­je­vo da raz­mo­tri mo­guć­nos­ti po­kre­ta­nja ste­čaj­nog pos­tup­ka nad B&H Air­li­ne­som, suk­lad­no Za­ko­nu o gos­po­dar­skim druš­tvi­ma u BiH i Za­ko­nom o ste­čaj­nom pos­tup­ku Fe­de­ra­ci­je BiH. Sta­nje u B&H Air­li­ne­su već du­že vri­je­me iz­ra­zi­to je te­ško jer su zbog ne­iz­mi­re­nih obve­za is­klju­če­ni elek­trič­na ener­gi­ja, te­le­fo­ni i os­ta­le ko­mu­na­li­je, a one­mo­gu­ćen je i pris­tup ure­di­ma u sje­di­štu po­du­ze­ća. Naj­ve­ći vje­rov­nik je HETA ko­ja po­tra­žu­je 25,409.857 KM.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.