CONTINENTAL DO­BIO 25.000 KVA­DRA­TA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Nje­mač­ka kom­pa­ni­ja Continental do­bit će vi­še od 25.000 če­tvor­nih me­ta­ra zem­lji­šta u Gos­po­dar­skoj zo­ni Ma­li Baj­mok u Su­bo­ti­ci za iz­grad­nju no­ve tvor­ni­ce. Grad­sko vi­je­će Su­bo­ti­ce usvo­ji­lo je rje­še­nje o da­va­nju gra­đe­vin­skog zem­lji­šta bez nak­na­de kom­pa­ni­ji Con­ti­teć Flu­id Ser­bia. Ni­jem­ci će u no­vu tvor­ni­cu po­vr­ši­ne 12.000 kva­dra­ta ulo­ži­ti 17 mi­li­ju­na eura i za­pos­li­ti još 500 rad­ni­ka do kra­ja 2018. go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.