KI­NE­ZI U BE­OGRA­DU GRA­DE KUL­TUR­NI CEN­TAR

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ki­ne­ska kom­pa­ni­ja Shan­dong Hi Spe­ed Gro­up naj­a­vi­la je da će u Be­ogra­du iz­gra­di­ti ki­ne­ski kul­tur­ni cen­tar, kao i da pre­go­va­ra o re­kons­truk­ci­ji i do­grad­nji ho­te­la Ju­gos­la­vi­ja. Ge­ne­ral­ni di­rek­tor Shan­dong In­ter­na­ti­ona­la Meng Jen iz­ja­vio je za Po­li­ti­ku da ar­hi­tek­ti u Ki­ni osmiš­lja­va­ju iz­gled bu­du­ćeg ki­ne­skog kul­tur­nog cen­tra po­vr­ši­ne 24.000 če­tvor­nih me­ta­ra, ko­ji će se na­la­zi­ti u No­vom Be­ogra­du, na mjes­tu biv­še zgra­de ki­ne­skog ve­le­pos­lans­tva. Ki­ne­zi že­le su­dje­lo­va­ti i na na­tje­ča­ju za iz­grad­nju i do­grad­nju aero­dro­ma Ni­ko­la Tes­la, ali i u dru­gim pro­jek­ti­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.