ZUC­KER­BERG ČE­T­VR­TI NAJ­BO­GA­TI­JI NA SVI­JE­TU

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Mark Zuc­ker­berg služ­be­no je pos­tao če­t­vr­ti naj­bo­ga­ti­ji čo­vjek na svi­je­tu. Za­vr­šet­kom tr­go­va­nja na Nju­jor­škoj bur­zi u uto­rak imo­vi­na os­ni­va­ča naj­ve­će druš­tve­ne mre­že po­pe­la se na 50 mi­li­jar­di do­la­ra. Di­oni­ce Fa­ce­bo­oka ove su go­di­ne u plu­su 9,5 pos­to. Ti­me je na Blo­om­ber­go­vom in­dek­su mi­li­jar­de­ra Zuc­ker­berg os­ta­vio iza se­be os­ni­va­ča Amazona Jef­fa Be­zo­sa. Bu­du­ći da je Ama­zon ovu go­di­nu star­tao u gu­bit­ku od 18 pos­to, Be­zos je iz­gu­bio 10,5 mi­li­jar­di do­la­ra. Zuc­ker­berg je je­di­ni mi­li­jar­der u pet naj­bo­ga­ti­jih lju­di na svi­je­tu či­ja se do­bit ove go­di­ne po­ve­ća­la. Po­la svjet­skih mi­li­jar­de­ra ko­ji su me­đu pr­vih 10 naj­bo­ga­ti­jih lju­di svo­je su bo­gat­stvo stek­li upra­vo na teh­no­lo­gi­ji.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.