INDIJSKA TA­TA MI­JE­NJA IME SVOG AUTA ‘ZICA’

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Naj­ve­ći in­dij­ski pro­izvo­đač auto­mo­bi­la, Ta­ta mo­tors, od­lu­čio je pro­mi­je­ni­ti ime svog naj­no­vi­jeg mo­de­la “Zica” ko­ji di­je­li ime sa zlo­glas­nim vi­ru­som ko­ji ha­ra La­tin­skom Ame­ri­kom. Iz vod­stva tvrt­ke ka­žu ka­ko će to uči­ni­ti iz em­pa­ti­je pre­ma svim za­ra­že­ni­ma vi­ru­som Zi­ka ko­ji se pre­no­si ubo­dom ko­mar­ca. Za­štit­no li­ce na rek­la­ma­ma za gradski auto­mo­bil je - ni ma­nje ni vi­še ne­go - no­go­me­taš Li­onel Me­ssi. Pod­sje­ća­mo, Zi­ka vi­rus ak­ti­van je u 28 ze­ma­lja, a sa­mo u Bra­zi­lu za­ra­že­no je vi­še od mi­li­jun i pol lju­di.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.