KRE­DI­TI­RA­NJE BA­NA­KA I DA­LJE U PA­DU

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Ukup­no je u pro­sin­cu 2015. pla­si­ra­no kre­di­ta u kun­skoj pro­tu­vri­jed­nos­ti 274,45 mi­li­jar­di ku­na, po­s­ljed­nji su po­da­ci Hr­vat­ske na­rod­ne ban­ke (HNB), što je za 0,6 pos­to ma­nje ne­go u stu­de­no­me i za 2 pos­to u od­no­su na pro­si­nac 2014., a to­me je po­naj­vi­še pri­do­nio pad va­lut­nih kre­di­ta, na­vo­de iz Ra­if­fe­isen ban­ke. Va­lut­ni kre­di­ti su kra­jem pro­sin­ca, uz mje­seč­ni pad za 1,3 pos­to, od­nos­no 2,6 mi­li­jar­di ku­na, iz­no­si­li 195,4 mi­li­jar­de ku­na. U us­po­red­bi s kra­jem 2014., ti su kre­di­ti bi­li ni­ži 5,2 pos­to, či­me se nas­ta­vio pad ko­ji - uz ne­ko­li­ko pre­ki­da - da­ti­ra od ruj­na 2012. go­di­ne.

Ne­ga­ti­van trend tra­je od 2012.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.