IZDANE OBVEZNICE S PO­KRI­ĆEM U SI­RU

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Na ne­uobi­ča­jen na­čin za­du­ži­vanja od­lu­či­la se ma­la ta­li­jan­ska mlje­ka­ra 4 Ma­don­ne Ca­se­ifi­cio dell’Emi­lia pla­si­rav­ši obveznice ko­je ima­ju po­kri­će - u si­ru par­me­za­nu. Obvez­nič­kim iz­da­njem pri­kup­lje­no je šest mi­li­ju­na eura, a mlje­ka­ra će pla­ća­ti inves­ti­to­ri­ma fik­s­nu ka­ma­tu od pet pos­to do dos­pi­je­ća u si­ječ­nju 2022. go­di­ne. Pre­ma tvrd­nja­ma vod­stva tvrt­ke ko­je pre­no­si CN­BC, no­vac će se is­ko­ris­ti­ti za mo­der­ni­za­ci­ju po­go­na i pro­mo­ci­ju pro­izvod­nje. Ta­li­jan­ske ban­ke na­kon tro­go­diš­nje re­ce­si­je ni­su sklo­ne kre­di­ti­ra­nju, pa vla­da u Ri­mu po­ti­če tvrt­ke na pri­kup­lja­nje ka­pi­ta­la na tr­ži­štu.

RE­UTERS

Fi­nan­cij­ski spas u par­me­za­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.