Du­brav­ka Jur­li­na-Ali­be­go­vić bez od­go­vo­ra

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

U mi­nis­tar­stvu upra­ve ni­smo us­pje­li do­bi­ti od­go­vor na pi­ta­nje sto­ji li mi­nis­tri­ca Du­brav­ka Jur­li­na-Ali­be­go­vić iza ide­je o dras­tič­nom sma­nje­nju bro­ja žu­pa­ni­ja. “Re­for­ma lo­kal­ne i re­gi­onal­ne sa­mo­upra­ve je va­žan stra­te­ški cilj Vla­de te će se re­for­ma oz­bilj­no pri­pre­ma­ti, pro­vest će se ana­li­ze, sa­gle­da­ti pri­mje­ri do­bre prak­se u dru­gim zem­lja­ma, de­fi­ni­rat će se ci­lje­vi, ak­tiv­nos­ti i no­si­te­lji ak­tiv­nos­ti te ro­ko­vi. Pri­je do­no­še­nja bi­lo kak­vih od­lu­ka, uklju­čit će se svi re­le­vant­ni su­di­oni­ci”, re­če­no nam je u mi­nis­tar­stvu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.