Pre­sku­pa stru­ja iz TEŠ-a 6

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ci­je­ne elek­trič­ne ener­gi­je na europ­skim bur­za­ma na po­vi­jes­no su ni­skim ra­zi­na­ma, a u Nje­mač­koj će ne­ko vri­je­me os­ta­ti is­pod psi­ho­lo­ške ba­ri­je­re od 30 eura po me­ga­vat­sa­tu, pi­sa­le su kra­jem pro­sin­ca Fi­nan­ce. To zna­či da su pos­ta­la pro­ble­ma­tič­na no­va ula­ga­nja u ener­get­ski sek­tor. Me­đu­tim, u re­gi­ji se pla­ni­ra grad­nja no­vih ve­li­kih ener­get­skih obje­ka­ta, U Ter­mo­elek­tra­ni Šo­štanj - blo­ku 6 (TEŠ 6), ci­je­na pro­izve­de­ne elek­trič­ne ener­gi­je go­to­vo dvos­tru­ko je ve­ća od tr­žiš­ne ci­je­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.