Pos­tig­nut spo­ra­zum

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Eu­rop­ski i ame­rič­ki pre­go­va­ra­či pot­pi­sa­li su spo­ra­zum ko­ji bi tre­bao omo­gu­ći­ti slo­bo­dan pro­tok po­da­ta­ka kom­pa­ni­ja po­put Go­oglea i Amazona. Europ­ska ko­mi­si­ja tvr­di da bi no­va za­šti­ta tre­ba­la osi­gu­ra­ti po­dat­ke od nad­zo­ra ame­rič­kih oba­vje­šta­ja­ca. Pod­sje­ća­mo, Eu­rop­ski sud prav­de je la­ni pro­gla­sio do­ta­daš­nji spo­ra­zum “Sa­fe har­bo­ur” ne­va­že­ćim.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.