Dvi­je op­ci­je za TLM: pro­da­ja Slo­ven­ci­ma ili lik­vi­da­ci­ja

Vru­ći krum­pir Vla­da i DAB da­nas od­lu­ču­ju o sud­bi­ni ši­ben­ske kom­pa­ni­je u ste­ča­ju

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - SU­ZA­NA VAROŠANEC

TLM-ov ste­čaj od po­čet­ka je u kri­tič­noj fa­zi, i to zbog manj­ka slo­bod­ne imo­vi­ne za fi­nan­ci­ra­nje tro­ško­va ste­ča­ja, što Im­po­lu ide na ru­ku ste­ča­ja. To Im­po­lu ide na ru­ku na­kon 20ak mje­se­ci če­ka­nja, jer bi naj­a­mi­ni­na omo­gu­ći­la dalj­nji ti­jek ste­ča­ja. Na­vod­no je ona do­go­vo­re­na u iz­no­su od oko 100 ti­su­ća eura mje­seč­no, no Im­pol je dao i po­nu­du za ot­kup raz­luč­nog po­tra­ži­va­nja Ja­dran­ske ban­ke, što je po ne­ki­ma i pret­pos­tav­ka za­klju­če­nja ugo­vo­ra o naj­mu. Što sli­je­di, bit će poz­na­to ubr­zo, tim vi­še što dru­ga op­ci­ja, ko­ja se spo­mi­nje, ni­je pri­hvat­lji­va al­ter­na­ti­va. U slu­ča­ju da dr­ža­va ne pri­hva­ti po­nu­du Im­po­la, vr­lo br­zo bi us­li­je­dio lik­vi­da­cij­ski ste­čaj, od­nos­no de­fi­ni­tiv­no ga­še­nje tvor­ni­ce i pu­ka ras­pro­da­ja imo­vi­ne.

O oz­bilj­nos­ti Im­po­la i pla­ni­ra­nim ula­ga­nji­ma u Ši­be­ni­ku, nes­luž­be­no doz­na­je­mo, go­vo­ri­lo se ovih da­na na sas­tan­ku slo­ven­skog i hr­vat­skog pre­mi­je­ra Mi­ros­la­va Ce­ra­ra i Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća. Po­vez­ni­ca, pak, za­re­da­lim sas­tan­ci­ma vr­lo je lo­gič­na: sa­mo još za krat­ko na sto­lu je Im­po­lo­va po­nu­da da u Ši­be­ni­ku inves­ti­ra 73 mi­li­ju­na eura, od če­ga bli­zu 30 mi­li­ju­na za ot­kup traž­bi­na raz­luč­nih vje­rov­ni­ka TLM-a, sve to uz kor­po­ra­tiv­nu ga­ran­ci­ju. Ina­če, po­nu­da pre­da­na Mi­nis­tar­stvu gos­po­dar­stva još pri­je go­di­nu da­na, sad se pro­met­nu­la u pr­vi ‘vru­ći krum­pir’ no­ve Vla­de.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.