Mi­li­ju­na eura

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE -

Dva ak­tu­al­na sas­tan­ka - je­dan u Vla­di, a dru­gi u DABu, na ko­ji­ma će da­nas bi­ti pu­no go­vo­ra o ste­ča­ju TLMa, po­ka­zat će ka­kav je od­nos dr­ža­ve pre­ma toj ši­ben­skoj tvrt­ki, po­se­bi­ce sto­ga jer do­la­ze u zad­nji tren ka­da dr­ža­va tre­ba­ti pre­lo­mi­ti pi­ta­nje ula­ska slo­ven­ske tvrt­ke Im­pol u ši­ben­ske po­go­ne.

Pre­ma dos­tup­nim in­for­ma­ci­ja­ma, za sud­bi­nu TLM-a u ste­ča­ju tre­nut­no su iz­gled­ne tek dvi­je op­ci­je, di­ja­me­tral­no su­prot­nih pred­z­na­ka. Pr­va je po­nu­da Im­po­la, što zna­či da bi se sa­ču­va­la pro­izvod­nja i spa­sio veliki broj rad­nih mjes­ta, a ta op­ci­ja mo­gla bi se po­če­ti re­ali­zi­ra­ti već ti­je­kom ve­lja­če. Ri­ječ je, na­ime, o mo­gu­ćem br­zom ula­sku Im­po­la u naj­am u sklo­pu ste­ča­ja. Po­je­di­nos­ti naj­ma, ina­če ‘bru­še­ne’ tjed­ni­ma, na­vod­no su i usu­gla­še­ne te je, ka­ko doz­na­je­mo, ste­čaj­ni upra­vi­telj Bran­ko Mo­rić za to do­bio su­glas­nost Od­bo­ra vje­rov­ni­ka, ti­je­la sas­tav­lje­nog od naj­ve­ćih vje­rov­ni­ka ove pro­pa­le tvrt­ke, nas­ta­log uz po­t­vr­du Tr­go­vač­kog suda u Za­dru gdje se vo­di ste­čaj. TLMov ste­čaj od po­čet­ka je u kri­tič­noj fa­zi, i to zbog manj­ka slo­bod­ne imo­vi­ne za fi­nan­ci­ra­nje tro­ško­va

pla­ni­ra­ne su inves­ti­ci­je slo­ven­skog Im­po­la u Ši­be­ni­ku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.