EK ve­dri­ji ne­go je­se­nas, Ma­rić obe­ća­va 3 umjes­to 3,9% de­fi­ci­ta

Rast >> Naj­vi­še nam je dig­nu­ta prog­no­za, no i da­lje smo me­đu naj­lo­ši­ji­ma u re­gi­ji

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - JA­DRAN­KA DOZAN

Ko­mi­si­ja ra­ču­na da će ko­nver­zi­ja CHF kre­di­ta skra­ti­ti pri­hod od po­re­za na do­bit za 0,2% BDP-a, oko 700 mil. kn

Eu­rop­ska ko­mi­si­ja na iz­gle­de gos­po­dar­skog ras­ta Hr­vat­ske da­nas gle­da ne­što op­ti­mis­tič­ni­je ne­go pri­je sa­mo ne­ko­li­ko mje­se­ci. Na­kon što je u je­sen­skim prog­no­za­ma za 2016. pred­ska­zi­va­la 1,4 pos­to ras­ta, u ju­čer objav­lje­nim zim­skim prog­no­za­ma ko­ri­gi­ra­la je prog­no­zu na 2,1 pos­to. Osim što se Hr­vat­ska ta­ko naš­la u sku­pi­ni od ne­ko­li­ko ze­ma­lja za ko­je su oče­ki­va­nja ras­ta po­ras­la, to je ujed­no bi­la i naj­ve­ća ko­rek­ci­ja. Na­rav­no, u po­li­tič­kim re­do­vi­ma us­li­je­di­lo je prisvajanje zas­lu­ga. Dok biv­ši vla­da­ju­ći tvr­de da to ne­ma ve­ze s no­vom Vla­dom (ka­ko ka­že Mi­la­no­vić) i da je ko­rek­ci­ja ras­ta po­t­vr­da do­brog pos­la biv­še vla­de (ka­ko tvr­di Bran­ko Grčić), šef HDZa uvje­ren je da je to “im­puls ko­ji je nas­tu­pio na­kon stu­pa­nja no­ve Vla­de ko­ja oči­to po­či­nje uli­je­va­ti po­vje­re­nje sprem­noš­ću na sve re­for­me i os­lo­ba­đa­nju pros­to­ra do­brim inves­ti­ci­ja­ma i dru­gim ak­tiv­nos­ti­ma s ko­ji­ma se tre­ba­lo po­če­ti mno­go ra­ni­je”.

Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Ma­rić ne bi to ta­ko di­je­lio. “Oni su si­gur­no uze­li u ob­zir i pro­gram te naj­a­ve Vla­de za na­do­la­ze­će raz­dob­lje” no po­bolj­ša­ne prognoze za mi­nis­tra fi­nan­ci­ja su tek “do­bra po­čet­na os­no­va”. Sto­pom ras­ta od 2,1 pos­to Vla­da se sva­ka­ko ne mo­že za­do­vo­lji­ti u sred­njem ro­ku te će, ka­že, “činiti sve da rast ubr­za”. Ko­je su to mje­re ko­ji­ma se ka­ni po­tak­nu­ti ja­ča­nje do­ma­će po­traž­nje, u pr­vom re­du inves­ti­cij­ske ak­tiv­nos­ti, pre­zen­ti­rat će se usko­ro. Ma­rić us­to na­po­mi­nje ka­ko će se pri­tom ima­ti na umu i po­tre­be is­prav­lja­nja ne­rav­no­te­ža.

I u EK glav­ni po­kre­tač ras­ta vi­de u ras­tu po­troš­nje ku­ćans­ta­va (pos­tu­pe­no po­bolj­ša­va­nje uvje­ta na tr­ži­štu ra­da) te ja­čem pov­la­če­nju nov­ca iz EU fon­do­va i pra­te­ćem ubr­za­nju inves­ti­ci­ja (s 1,7 na 2,6%). I na­da­lje kao važ­no ogra­ni­če­nje na­po­mi­nju vi­so­ke du­go­ak­tu­al­no ve, i pri­vat­nog i jav­nog sek­to­ra. Ra­zi­nu jav­nog du­ga za 2015. u Ko­mi­si­ji vi­de na 86 pos­to BDPa, a ove go­di­ne na 87 pos­to, što je ne­što ni­že ne­go što to su­ge­ri­ra­ju do­ma­ći iz­vo­ri. Ni­žom od prev­la­da­va­ju­ćih pro­cje­na u Ko­mi­si­ji vi­de i ra­zi­nu de­fi­ci­ta. Za 2015. on bi mo­gao is­pas­ti oko 4,2% BDPa. Pro­ra­čun za 2016. još ni­je do­ne­sen, a “uz ne­pro­mi­je­nje­ne pret­pos­tav­ke” u Ko­mi­si­ji dr­že da bi de­fi­cit op­će dr­ža­ve mo­gao pas­ti na 3,9 pos­to BDPa. Rast pri­ho­da vje­ro­jat­no će podržati di­na­mi­ka osob­ne po­troš­nje i pla­ća, kao i pro­mje­ne ve­za­ne uz opo­re­zi­va­nje re­inves­ti­ra­ne do­bi­ti kom­pa­ni­ja, is­ti­ču. No, do­da­ju i da je iz­gled­no da će ko­nver­zi­ja CHF kre­di­ta skra­ti­ti pri­ho­de od po­re­za na do­bit za oko 0,2 pos­to BDPa (oko 650700 mil. ku­na). No, dok EK tek do­go­di­ne de­fi­cit vi­di na­do­mak tri pos­to (3,2%), Ma­rić već za ovu go­di­nu obe­ća­va “pro­mi­je­nje­ne pret­pos­tav­ke”; naj­av­lju­je već ove go­di­ne pad de­fi­ci­ta na tri pos­to.

MARKO LUKUNIĆ/PIXSELL

Zdrav­ko Ma­rić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.