Karamarku uprav­lja­nje ne­kret­ni­na­ma

Stra­te­ška ime­no­va­nja Kre­će po­dje­la ko­la­ča iz­me­đu HDZ-a i Mos­ta u gos­po­dar­skom re­so­ru

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE -

Kre­će po­dje­la ko­la­ča iz­me­đu HDZa i Mos­ta u gos­po­dar­skom re­so­ru. Ra­di ubr­za­nja inves­ti­ci­ja i pro­mje­na u upra­va­ma dr­žav­nih po­du­ze­ća Vla­da je u hit­nu pro­ce­du­ru upu­ti­la pri­jed­lo­ge za ko­rek­ci­ju za­ko­na o uprav­lja­nju dr­žav­nom imo­vi­nom i o stra­te­škim inves­ti­ci­ja­ma. Vla­da ne­ma pot­pred­sjed­ni­ka za gos­po­dar­stvo, a Most blo­ki­ra ini­ci­ja­ti­vu iz HDZa za po­pu­nja­va­nje tog mjes­ta no­vim čla­nom, pa će po­vje­rens­tvi­ma za oda­bir stra­te­ških inves­ti­ci­ja, i za uprav­lja­nje stra­te­škim po­du­ze­ći­ma, ubu­du­će umjes­to pot­pred­sjed­ni­ka za gos­po­dar­stvo pred­sje­da­ti pot­pre­djed­nik Vla­de. U slu­ča­ju uprav­lja­nja po­du­ze­ći­ma iz­gled­no je da to bu­de To­mis­lav Ka­ra­mar­ko kao pred­sjed­nik Ko­or­di­na­ci­je za unu­tar­nju po­li­ti­ku i uprav­lja­nje imo­vi­nom. Već je postavljen na če­lo po­vje­rens­tva za uprav­lja­nje ne­kret­ni­na­ma, jer za to mjes­to za­kon ne pre­ci­zi­ra nad­lež­nost pot­pred- sjed­ni­ka za gos­po­dar­stvo. No­ve pred­stav­ni­ke Vla­da je ime­no­va­la i u skup­šti­ne ne­ko­li­ko ces­tov­nih tvrt­ki, no oda­bir no­vih upra­va i NOa u dr­žav­nim tvrt­ka­ma us­li­je­dit će tek po­što Sa­bor usvo­ji iz­mje­ne za­ko­na i bu­de for­mi­ra­no Po­vje­rens­tvo. Za to ko­li­ke će in­ge­ren­ci­je HDZ iz­bo­ri­ti nad uprav­lja­njem imo­vi­nom bit će va­žan i re­zul­tat bor­be oko os­ni­va­nja hol­din­ga. Mos­tov mi­nis­tar gos­po­dar­stva To­mis­lav Pa­ne­nić to­me se pro­ti­vi.

M. LUKUNIĆ/PIXSELL

Bo­žo Pe­trov i To­mis­lav Ka­ra­mar­ko

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.