Vla­du če­ka uteg od oko 2 ml­rd. kn

Ba­šti­na Sa­na­de­ra Ako ras­te BDP, ras­tu i pla­će

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Iako će no­va Vla­da ušte­dje­ti 250 mi­li­ju­na ku­na od­lu­kom da uskrati pra­va na uve­ća­nje pla­će po os­no­vi os­tva­re­nih go­di­na rad­nog sta­ža, za Vla­du tek sli­je­di rje­ša­va­nje još ve­ćeg pro­ble­ma, zah­tje­va sin­di­ka­ta za rast os­no­vi­ce pla­ća za­pos­le­nih u dr­žav­nim i jav­nim služ­ba­ma.

Po­ten­ci­jal­ni fi­skal­ni tro­šak ras­ta os­no­vi­ce pla­ća pro­ci­je­njen je na 1,95 mi­li­jar­di ku­na, us­t­vr­di­li su u svo­joj ana­li­zi struč­nja­ci Ins­ti­tu­ta za jav­ne financije An­to Ba­jo i Di­ja­na Jurinec. Na­ime, Vla­da Ive Sa­na­de­ra i Sin­di­ka­ti dr­žav­nih služ­bi su 2008. pot­pi­sa­li Ko­lek­tiv­ni ugo­vor ko­jim su de­fi­ni­ra­li rad­ne od­no­se, rad­ni tje­dan, pra­va na go­diš­nji od­mor i pra­vo na nak­na­du ti­je­kom go­diš­njeg od­mo­ra, do­da­tak na pla­ću, nak­na­du za vri­je­me bo­lo­va­nja i za pri­je­voz, pra­vo na sis­te­mat­ski, is­pla­tu ju­bi­lar­ne na­gra­de, os­no­vi­ce za pla­ću.

U ožuj­ku 2009. pot­pi­san je Do­da­tak Spo­ra­zu­mu sklop­lje­nom 21. stu­de­nog 2006. Tim do­dat­kom ut­vr­đe­no je da se od trav­nja 2009. pri­mje­nju­je os­no­vi­ca za obra­čun pla­će dr­žav­nih služ­be­ni­ka i na­mje­šte­ni­ka iz 2008., u vi­si­ni od 5.108,84 ku­na bru­to. U do­dat­ku je ut­vr­đe­no da će se pri­mi­je­ni­ti no­va (6% vi­ša) os­no­vi­ca od 5.415,37 ku­na bru­to uko­li­ko re­al­ni BDP na me­đu­go­diš­njoj ra­zi­ni po­ras­te 2 i vi­še pos­to u dva uzas­top­na tro­mje­se­čja (mje­re­no arit­me­tič­kom sre­di­nom).

Os­nov­na bru­to pla­ća (de­fi­ni­ra­na Za­ko­nom o pla­ća­ma u jav­nim služ­ba­ma te va­že­ćim ko­lek­tiv­nim ugo­vo­ri­ma) pred­stav­lja um­no­žak ko­efi­ci­jen­ta slo­že­nos­ti pos­lo­va rad­nog mjes­ta i os­no­vi­ce za iz­ra­čun pla­će, uve­ćan za 0,5% za sva­ku na­vr­še­nu go­di­nu rad­nog sta­ža. U od­no­su na pri­mje­nu sta­re os­no­vi­ce, no­va os­no­vi­ca tre­ba­la bi ras­ti za 306 ku­na bru­to. Ta­ko se za 240.860 za­pos­le­nih oče­ku­je mi­ni­mal­no mje­seč­no po­ve­ća­nje pla­ća u od­no­su na sta­ru os­no­vi­cu od 162,9 mi­li­ju­na ku­na, što je go­diš­nje po­ve­ća­nje od 1,95 mi­li­jar­de ku­na, upo­zo­ra­va­ju struč­nja­ci IJFa.

Na­po­mi­nju da je pre­ma po­da­ci­ma Dr­žav­nog za­vo­da za sta­tis­ti­ku re­al­ni rast BDPa bio za 1,2 pos­to vi­ši u dru­gom, te za 2,8% ve­ći u tre­ćem tro­mje­se­čju 2015., a u če­t­vr­tom tro­mje­se­čju oče­ku­je se rast ve­ći od 2%, či­me se auto­mat­ski ak­ti­vi­ra spo­me­nu­ta odred­ba o ras­tu os­no­vi­ca na pla­ću.

“Ako DZS 26. ve­lja­če 2016. obja­vi in­for­ma­ci­ju o ras­tu BDPa iz­nad 2%, Vla­da bi do ta­da tre­ba­la ima­ti spre­man pr­vi pri­jed­log pla­na Dr­žav­nog pro­ra­ču­na s ukal­ku­li­ra­nim iz­no­som ra­sho­da za za­pos­le­ne. Vla­da ima tri op­ci­je. Pr­va je os­po­ri­ti odred­be ko­lek­tiv­nog ugo­vo­ra i pot­pi­sa­nih spo­ra­zu­ma o ras­tu pla­ća zbog prav­nih manj­ka­vos­ti.

Dru­ga je tra­ži­ti od sin­di­ka­ta od­go­du ras­ta os­no­vi­ce pla­ća i ras­po­re­di­ti te­ret po­ve­ća­nja ras­ta os­no­vi­ce od 6% u na­red­ne tri go­di­ne (u sva­koj go­di­ni po 2%), a tre­ća op­ci­ja je sma­nji­ti broj za­pos­le­nih u dr­žav­nim i jav­nim služ­ba­ma”, sma­tra­ju struč­nja­ci IJFa.

PE­TAR GLEBOV/PIXSELL

An­to Ba­jo, Ins­ti­tut za jav­ne financije

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.