Hr­vat­ski gos­po­dar­stve­ni­ci oče­ku­ju rast u 2016.

Re­for­me An­ke­ta po­ka­zu­je da bez struk­tur­nih re­for­mi ni­je re­al­no oče­ki­va­ti ve­će po­ma­ke

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Zagreb Hr­vat­ski gos­po­dar­stve­ni­ci ove go­di­ne oče­ku­ju ma­lo ve­ći gos­po­dar­ski rast od lanj­skog, za što je po­treb­na pro­mje­na uvje­ta pos­lo­va­nja na bo­lje i to od­mah, po­ru­če­no je u če­t­vr­tak s pred­stav­lja­nja Pos­lov­nih oče­ki­va­nja 2016. Pri­vred­nog vjes­ni­ka. Ovaj “ba­ro­me­tar sta­nja u hr­vat­skom gos­po­dar­stvu” po­ka­zu­je da ma­nje­vi­še svi sma­tra­ju ka­ko je lanj­ski gos­po­dar­ski rast do­bar po­ka­za­telj tren­da, ali i da ne­ma pre­vi­še vje­re u dalj­nji rast bez pro­ved­be struk­tur­nih i re­gu­la­tor­nih re­for­mi na ko­je se vi­še ne­ma vre­me­na če­ka­ti. U an­ke­ti PVa o pos­lov­nim oče­ki­va­nji­ma za ovu go­di­nu su­dje­lo­va­le su 433 tvrt­ke ko­je os­tva­ru­ju vi­še od 14 pos­to ukup­ne ne­to do­bi­ti hr­vat­skog gos­po­dar­stva, ima­ju 47 ti­su­ća za­pos­le­nih, a ve­ći­na (72,5 pos­to) je iz kon­ti­nen­tal­nog di­je­la zem­lje. Pro­sječ­na ocje­na ko­ju su te tvrt­ke da­le za sta­nje u hr­vat­skom gos­po­dar­stvu u 2015. go­di­ni je 2,4, što je tek ne­što ma­lo bo­lje od 2,16 za 2014., no, ka­ko su se slo­ži­li su­di­oni­ci pa­ne­la u sklo­pu pred­stav­lja­nja, još uvi­jek sa­mo “tek bli­zu do­brog”. Za­nim­lji­vo je da nit­ko ni­je dao naj­vi­šu ocje­nu, pe­ti­cu, je­di­ni­cu je da­lo 6,33 pos­to, dok je naj­vi­še 46,2 od­nos­no 43,6 pos­to, da­lo dvoj­ke i troj­ke.

Da će gos­po­dar­ski rast ove go­di­ne bi­ti ma­lo ve­ći od lanj­skog sma­tra 61,1 pos­to an­ke­ti­ra­nih, no 31,7 pos­to dr­ži da će taj rast bi­ti jed­nak lanj­skom. Ve­ća ula­ga­nja u u mo­der­ni­za­ci­ju naj­av­lju­je 34,4 pos­to tvrt­ki, a 37 pos­to jed­na­ka kao la­ni.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.