Gr­ci ne­pla­ća­njem uni­šta­va­ju Gre­ben, Šu­len­ta od­la­zi iz Mon­t­mon­ta­že

Po­top­ljen šk­ver Upit­na grad­nja 6 bro­do­va vri­jed­nih 13,4 mil eura, za ko­je je grč­ka obal­na stra­ža do­bi­la no­vac EU

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - SAŠA PAPARELLA

Iako su pre­uze­li dva bro­da na­ru­če­na u Mon­t­mon­ta­žaGre­be­nu iz Ve­la Lu­ke, Gr­ci su pla­ti­li sa­mo jed­nog, ugro­ziv­ši eg­zis­ten­ci­ju 150 šk­ve­ra­na

Na­kon što je u ko­lo­vo­zu 2014. bro­do­gra­di­li­šte Mon­t­mon­ta­žaGre­ben iz Ve­le Lu­ke pot­pi­sa­lo 13,4 mi­li­ju­na eura vri­je­dan ugo­vor o iz­grad­nji šest op­hod­nih bro­do­va za grč­ku obal­nu stra­žu, či­ni­lo se da se 150 kor­ču­lan­skih šk­ve­ra­na vi­še ne mo­ra bri­nu­ti za svo­ju bu­duć­nost.

Na­ime, upra­vo po­čet­kom te, 2014. go­di­ne za­pri­je­ti­li su štraj­kom jer su im pla­će kas­ni­le šest mje­se­ci, a je­dva ih je us­pio smi­ri­ti Mla­den Ža­ne­tić, di­rek­tor Gre­be­na.

Po­sao s Gr­ci­ma do­nio im je po­let, a po­čet­kom 2015. u ro­ku od mje­sec da­na pr­va dva bro­da su is­po­ru­če­na Gr­ci­ma. Gr­ci su, me­đu­tim, pla­ti­li sa­mo je­dan, iako je tri če­t­vr­ti­ne ukup­nog tro­ška za na­ru­če­ne bro­do­ve pla­će­no iz fon­do­va EU.

Za­in­te­re­si­ran i MUP

Po ugo­vo­ru, ko­ji je sa­da oz­bi­ljo na­ru­šen, u tri su tran­še tre­ba­la bi­ti is­po­ru­če­na po dva bro­da. Od­go­vor na pi­ta­nje na­mje­ra­va­ju li grč­ke vlas­ti pla­ti­ti na­ru­če­ne­ne bro­do­ve ni­smo us­pje­li do­bi­ti u ve­le­pos­lans­tvu te zem­lje. Ne­pos­lov­nost grč­ke stra­ne pla­ća­ju kor­ču­lan­ski brodo- gra­di­te­lji. Ve­lo­luč­ki šk­ver opet je pust, rad­ni­ci­ma pla­ća po­nov­no kas­ni šest mje­se­ci, a na na­vo­zi­ma če­ka­ju dva po­lu­do­vr­še­na bro­da za grč­ku obal­nu stra­žu. Ti su bro­do­vi du­gač­ki 24,7 me­ta­ra, pos­ti­žu br­zi­nu od 30 čvo­ro­va i mo­gu pre­vo­zi­ti se­dam čla­no­va po­sa­de, kao i 25 dru­gih oso­ba. Pos­to­ji šan­sa da bi pre­os­ta­le na­ru­če­ne bro­do­ve mo­gao pre­uze­ti MUP jer je i hr­vat­ska po­li­ci­ja do­bi­la no­vac za na­ba­vu bro­do­va ko­ji će šti­ti­ti gra­ni­ce EU, a Gre­ben je iona­ko već iz­gra­dio zna­tan dio flo­te do­ma­će po­mor­ske po­li­ci­je. U MUPu, me­đu­tim, ni­smo do­bi­li od­go­vor na pi­ta­nje je­su li sprem­ni pre­uze­ti te bro­do­ve, a o če­mu se u me­di­ji­ma već spe­ku­li­ra­lo.

Pri­hod ni­je do­nio sta­bil­nost

Gre­ben je ma­lo ko­ju go­di­nu za­vr­ši s pri­ho­dom ma­njim od 50 mi­li­ju­na ku­na. Ta­ko su 2014., zad­nje go­di­ne za ko­ju su jav­no dos­tup­ni po­da­ci, os­tva­ri­li pri­hod od 61,3 mi­li­ju­na ku­na, dak­le vi­še i od svog vlas­ni­ka Mon­t­mon­ta­že d.d., ko­ja je te go­di­ne os­tva­ri­la 51,5 mi­li­ju­na ku­na pri­ho­da.

Una­toč do­brim re­fe­ren­ca­ma i pris­toj­no po­pu­nje­noj knji­zi na­rudž­bi, šk­ver je če­mje­ni sto u pro­ble­mi­ma. Ta­ko se u vri­je­me skla­pa­nja do­go­vo­ra s Gr­ci­ma po­ja­vi­lo pi­ta­nje ka­ko po­vu­ći avans za fi­nan­ci­ra­nje pro­izvod­nje. Tek na­kon pu­no mu­ke, do­bi­ve­na je ga­ran­ci­ja HBOR-a pa po­sao ipak ni­je pro­pao.

Ina­če, Gre­ben je jed­no od pet hr­vat­skih bro­do­gra­di­li­šta ko­je je EU odre­di­la za tzv. scra­ping, od­nos­no re­za­nje bro­do­va ili nji­ho­vu pre­na­mje­nu.

A što o no­voj kri­zi u Gre­be­nu ka­žu vlas­ni­ci iz za­gre­bač­ke Mon­t­mon­ta­že? Uz Gre­ben, oni se sa­da ba­ve i ne­kim dru­gim pro­ble­mi­ma, jer je u ti­je­ku bri­sa­nja do­sa­daš­njeg pred­sjed­ni­ka Upra­ve tvrt­ke Ive Šu­len­te iz sud­skog re­gis­tra. Šu­len­tin je staž u Upra­vi bio iz­nim­no kra­tak: du­go­go­diš­nji član Upra­ve Han­fe (od 2006. do 2012.) u tom je sud­skom re­gis­tru kao član Upra­ve Mon­t­mon­ta­že upi­san 17. stu­de­nog 2015., dak­le pri­je ne­pu­na tri mje­se­ca.

Una­toč obe­ća­nji­ma, u Mon­t­mon­ta­ži ni­smo us­pje­li doz­na­ti de­ta­lje o si­tu­aci­ji u Gre­be­nu, ni­ti o Šu­len­ti­noj sud­bi­ni, re­če­no nam je sa­mo da ća ga u Upra­vi za­mi­je­ni­ti An­dri­ja Li­si­čar, ko­ji je od 2010. do lis­to­pa­da 2015. bio za­pos­len u Nes­tle Adri­ati­cu, a po­tom se pri­klju­čio me­nadž­men­tu Mon­t­mon­ta­že, tvrt­ke ko­jom već go­di­na­ma uprav­lja nje­go­va obi­telj.

Na­ime, An­dri­ja Li­si­čar sin je Ni­ko­le Li­si­ča­ra, ve­ćin­skog vlas­ni­ka Mon­t­mon­ta­že ko­ji je 2006. pre­mi­nuo od po­s­lje­di­ca aten­ta­ta. Za­mje­ni­ca NO-a Mon­t­mon­ta­že je Ni­ko­li­na kći Mi­re­la Li­si­čar, a njegov dru­gi sin Da­ri­jo Li­si­čar po­ku­šao je na­pra­vi­ti na­pra­vi­ti sa­mos­tal­nu ka­ri­je­ru, no tvrt­ke s ko­ji­ma je bio po­ve­zan, L-stil con­cep­tus i Adri­ati­ca de­ve­lop­ment, la­ni su za­vr­ši­le u ste­ča­ju, od­nos­no bri­sa­ne su iz sud­skog re­gis­tra.

Bro­do­gra­di­li­šte po­nov­no pus­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.