Is­tra­ži­va­nje po­ka­za­lo ka­ko je fi­nan­cij­ska pi­sme­nost u Hr­vat­skoj na osred­njoj ra­zi­ni

Bo­lji re­zul­tat ne­go la­ni Čak 74 pos­to gra­đa­na zna ka­ko in­fla­ci­ja utje­če na nji­hov ži­vot

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - VA­LEN­TI­NA WI­ES­NER MI­JIĆ/VL

S ka­ma­ta­ma gra­đa­ni do­bro ba­ra­ta­ju: jed­nos­tav­ni ra­čun zna ri­je­ši­ti 62 pos­to is­pi­ta­ni­ka, no slo­že­ni sa­mo tre­ći­na

Pro­sječ­na je ocje­na fi­nan­cij­ske pi­sme­nos­ti hr­vat­skih gra­đa­na 11,7 od mo­gu­ćih mo­gu­ćih 21 bo­do­va i po re­zul­ta­tu smo osred­nji – i na ljes­tvi­ci zna­nja i u od­no­su na os­ta­le zem­lje u svi­je­tu, no kad se s te­ori­je pri­je­đe u prak­su, do­la­zi­mo u pro­ble­me.

Po tom kri­te­ri­ju ima­mo pro­sječ­nu ocje­nu 4,6 od 9 bo­do­va, uz za­bri­nja­va­ju­ću ra­zi­nu neo­d­go­vor­nos­ti mla­đih od 19 (3,2 bo­da) i sta­ri­jih od 70 go­di­na (3,6).

Po­ka­za­li su to re­zul­ta­ti is­tra­ži­va­nja fi­nan­cij­ske pi­sme­nos­ti ko­je su ju­čer pred­sta­vi­li HNB i Hanfa, a pro­veo ga je Ip­sos Pu­blic Af­fa­irs.

“Kad je ri­ječ o fi­nan­cij­skoj pi­sme­nos­ti, u Hr­vat­skoj smo u ini­ci­jal­noj fa­zi nje­zi­na iz­gra­đi­va­nja. Kad to zna­mo, on­da nas ne iz­ne­na­đu­je pro­sječ­na ocje­na pi­sme­nos­ti hr­vat­skih gra­đa­na”, pro­ko­men­ti­rao je gu­ver­ner HNBa Boris Vuj­čić, ali i na­po­me­nuo da ih u HNBu ra­du­ju bo­lji re­zul­ta­ti kad je ri- ječ o shva­ća­nju važ­nos­ti odr­ža­va­nja sta­bil­nos­ti ci­je­na; čak 74 pos­to gra­đa­na zna ka­ko in­fla­ci­ja utje­čen na nji­hov ži­vot.

“Fi­nan­cij­ska pi­sme­nost i fi­nan­cij­sko po­na­ša­nje ne idu uvi­jek ru­ku pod ru­ku, či­nje­ni­ca da net­ko zna za opas­nost, ne zna­či da se ne­će od­lu­či­ti za ne­ki pro­izvod ako oče­ku­je ko­rist”, za­klju­čio je Vuj­čić i po­ru­čio da im je pri­ori­tet po­ra­di­ti na tom po­dru­čju, po­seb­no kad su po­sri­je­di mla­di pred ko­ji­ma je du­ži fi­nan­cij­ski ak­ti­van ži­vot. Naj­pi­sme­ni­ji su vi- so­ko­obra­zo­va­ni gra­đa­ni ko­ji do­bro za­ra­đu­ju, kao i oni ko­ji ži­ve u gra­do­vi­ma s vi­še od 100.000 sta­nov­ni­ka. No, iako ra­zu­mi­ju po­s­lje­di­ce in­fla­ci­je, ma­nje od 48 pos­to ih zna ri­je­ši­ti za­da­tak s in­fla­ci­jom. S ka­ma­ta­ma su bo­lji: jed­nos­tav­ni ra­čun zna ri­je­ši­ti 62 pos­to is­pi­ta­ni­ka, no slo­že­ni sa­mo tre­ći­na. Prem­da je 69 pos­to is­pi­ta­ni­ka svjes­no da je vi­so­ka za­ra­da po­ve­za­na s vi­so­kim ri­zi­kom i 62 pos­to ih raz­mis­li pri­je ne­go što ne­što ku­pi te 63 pos­to pla­ni­ra kuć­ni bu­džet, sa­mo 16 pos­to do­no­si fi­nan­cij­ske od­lu­ke kon­zul­ti­ra­ju­ći vi­še iz­vo­ra, a pe­ti­na ih se u po­s­ljed­njih 12 mje­se­ci naš­la u si­tu­aci­ji da ne mo­gu po­kri­ti tro­ško­ve, što su ri­je­ši­li kre­di­tom.

Ne­što ma­nje od tre­ći­ne ima oso­bi­ne pra­vih Me­di­te­ra­na­ca; ži­ve za da­nas, ne mis­le­ći na su­tra i 28 pos­to ih pre­fri­ra tro­ši­ti, umjes­to šte­dje­ti, a čak po­lo­vi­ca sma­tra da no­vac pos­to­ji da bi se tro­šio.

DA­LI­BOR URUKALOVIĆ/

Gu­ver­ner HNB-a Boris Vuj­čić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.