Glav­ni do­bit­nik li­be­ra­li­za­ci­je Uniqa, Agram naj­ve­ći gu­bit­nik

Auto­osi­gu­ra­nja U dvi­je go­di­ne pre­mi­ja pa­la za 941 mil. kn, broj po­li­ca na­ras­tao za 84.000 Do­bit­ni­ci/gu­bit­ni­ci li­be­ra­li­za­ci­je kroz pre­mi­ju

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BOŽICA BABIĆ Iz­vor: HUO; u 000kn

Kon­cern Agram os­tao je bez 392 mi­li­ju­na ku­na AO pre­mi­je u svo­ja dva druš­tva, Eu­ro­her­cu (225) i Ja­dran­skom (166) osi­gu­ra­nju

Uniqa osi­gu­ra­nje na­met­nu­lo se na hr­vat­skom tr­ži­štu kao je­di­ni do­bit­nik me­đu 12 dru­šta­va ko­ja su u pro­tek­le tri go­di­ne tr­ži­štu nu­di­la po­li­ce obvez­nih auto­osi­gu­ra­nja (AO). Una­toč li­be­ra­li­za­ci­ji cje­ni­ka, od­nos­no po­nu­di jef­ti­ni­jih po­li­ca, Uniqa je udvos­tru­či­la svo­ju pre­mi­ju, s 51 na 103 mi­li­ju­na ku­na. Sa zna­čaj­nim za­os­tat­kom na dru­goj po­zi­ci­ji je Iz­vor osi­gu­ra­nje, ko­je je AO pre­mi­ju iz­me­đu 2013. i 2015. po­ve­ća­lo za ma­lo vi­še od 17 pos­to, na 27,9 mi­li­ju­na ku­na. Sa­mo su ta dva druš­tva za­bi­lje­ži­la rast AO pre­mi­je u pro­ma­tra­nom raz­dob­lju.

Ge­ne­ra­li okre­nuo stra­ni­cu

Uz bok im još mo­že sta­ti tek Ge­ne­ra­li osi­gu­ra­nje ko­je je u 2013. i 2015. za­dr­ža­lo go­to­vo is­ti iz­nos AO pre­mi­je. Kon­kre­tan po­da­tak ka­že da je proš­le go­di­ne nas­pram 2013. ta vr­sta pre­mi­je sma­nje­na tek za 373 ti­su­će ku­na (0,38%), na 98,5 mi­li­ju­na ku­na. Ge­ne­ra­li je, či­ni se, u 2015. od­lu­čio okre­nu­ti stra­ni­cu no­ve pos­lov­ne fi­lo­zo­fi­je. Us­mje­ri­li su se na ži­vot­na osi­gu­ra­nja, gdje su pre­mi­ju po­ve­ća­li za 96 mi­li­ju­na ku­na.

Me­đu gu­bit­ni­ci­ma, gle­da li se ap­so­lut­ni iz­nos, pr­vu po­zi­ci­ju dr­ži Cro­atia osi­gu­ra­nje,

Druš­tvo

Uniqa Iz­vor Ge­ne­ra­li Cro­atia Euroherc Ja­dran­sko Al­li­anz HOK Ve­le­bit Tri­glav

2013.

51.242 23.881 98.935 779.046 652.864 447.121 276.296 142.147 46.459 110.239

2015.

102.713 27.944 98.562 486.844 427.082 280.736 164.096 100.849 29.965 93.923

ko­je je na AO pre­mi­ji u tri go­di­ne iz­gu­bi­lo 292 mi­li­ju­na ku­na, što je pad od 37,5 pos­to. No, ocje­nju­je li se gu­bi­tak pre­mi­je kroz pos­to­tak, pr­vi na lis­ti me­đu gu­bit­ni­ci­ma je Al­li­anz, či­ja je pre­mi­ja pa­la 40,6 pos­to, od­nos­no s 276 na 164 mi­li­ju­na ku­na. No, da­le­ko naj­ve­ći gu­bit­nik li­be­ra­li­za­ci­je je kon­cern

%

+100,45 + 17,01 - 0,38 - 37,51 - 34,58 - 37,21 - 40,61 - 29,05 - 35,50 - 14,80

Agram, os­tao je bez 392 mi­li­ju­na ku­na AO pre­mi­je u svo­ja dva druš­tva, Eu­ro­her­cu (225) i Ja­dran­skom (166) osi­gu­ra­nju.

Li­be­ra­li­za­ci­ja cje­ni­ka u seg­men­tu obvez­nih auto­osi­gu­ra­nja u Hr­vat­skoj je star­ta­la tek po­lo­vi­com ruj­na 2013., kad je pr­vu tak­vu po­li­cu tr­ži­štu po­nu­di­lo Ge­ne­ra­li osi­gu­ra­nje. U pro­sin­cu je to uči­nio i Al­li­anz, da bi se od ožuj­ka 2014. sva druš­tva ko­ja u asor­ti­ma­nu ima­ju taj pro­izvod uklju­či­la u tr­žiš­nu utak­mi­cu.

Po­s­lje­di­ca žes­tog ri­val­s­tva i me­đu­sob­nog nad­me­ta­nja je golemo uru­ša­va­nje pre­mi­je. U raz­dob­lju du­gom tek oko dvi­je ka­len­dar­ske go­di­ne in­dus­tri­ja osi­gu­ra­nja je u utr­ci za go­to­vi­nom i kli­jen­ti­ma sa­moj se­bi us­kra­ti­la čak 941 mi­li­jun ku­na. Is­to­dob­no je broj ukup­no ugo­vo­re­nih po­li­ca u obvez­nim auto­osi­gu­ra­nji­ma na­ras­tao za 84 ti­su­će.

Europ­ski re­kor­de­ri

Pre­mi­ja je 2013. iz­no­si­la 2,95 mli­jar­di ku­na, dok je 2015. pa­la na dvi­je mli­jar­de i de­vet mi­li­ju­na ku­na. Gle­da­no kroz ci­je­nu pro­sječ­ne po­li­ce, po­jef­ti­ni­la je s 1521 na 993 kn.

Dra­ma­tič­no uru­ša­va­nje pre­mi­je, od­nos­no ci­je­ne pro­sječ­ne po­li­ce u ta­ko krat­kom ro­ku ni­je za­bi­lje­že­no ni u jed­noj čla­ni­ci EU. U Aus­tri­ji je, npr., ci­je­na po­li­ce pa­la s 292 eura iz 2008. na 264 u 2014., u Slo­ve­ni­ji s 214 na 139 eura, a u Če­škoj s 155 na 103 eura.

FOTOLIA

Ono što se kod dru­gih čla­ni­ca EU do­ga­đa­lo se­dam go­di­na kod nas se odi­gra­lo u dvi­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.