Za­hva­lju­ju­ći star­tu­pi­ma, Ri­je­ka si­no­nim za ino­va­ci­je

Pri­če o us­pje­hu Ul­ti­jack pri­vu­kao do­ma­će ula­ga­če, Po­in­t­me Slo­ven­ce, tre­ći na Kic­k­s­tar­te­ru

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MARTA DUIĆ

Star­tup Eu­ro­pe We­ek, je­dins­tve­na ini­ci­ja­ti­va Eu­rop­ske ko­mi­si­je ko­ja je obu­hva­ti­la 40 ze­ma­lja i vi­še od 200 gra­do­va ra­di pri­bli­ža­va­nja star­tup kul­tu­re jav­nos­ti, odr­ža­na je u sri­je­du Ri­je­ci. Or­ga­ni­za­to­ri Vi­so­ka pos­lov­na ško­la PAR i Star­tup in­ku­ba­tor Ri­je­ka pred­sta­vi­li su us­pješ­ne ri­ječ­ke star­tup pri­če. Me­đu nji­ma je tim Ul­ti­jack, ko­ji je uvje­rio inves­ti­to­ra Da­vo­ri­na Štet­ne­ra, pred­sjed­ni­ka CRANEa, da ulo­ži 150.000 kn u nji­ho­vu ide­ju mul­ti­funk­ci­onal­ne jak­ne. Dru­gu star­tup pri­ču is­pri­čao je tim Po­in­t­me, ko­ji je do­bio inves­ti­ci­ju od 15.000 eura i pri­li­ku za nas­ta­vak ra­da u ABC ak­ce­le­ra­to­ru u Ljub­lja­ni. Nji­ho­va ide­ja mo­bil­ne apli­ka­ci­je ko­ja na­gra­đu­je ko­ris­ni­ke za fo­to­gra­fi­je ko­je na­pra­ve s odre­đe­nim bren­dom odu­še­vi­la je ko­ris­ni­ke.

“Pre­su­dan je bio ula­zak u ABC pro­gram, a od po­s­ljed­njih us­pje­ha iz­dvo­jio bih i pre­go­vo­re sa naj­ve­ćim re­gi­onal­nim mar­ke­tin­škim agen­ci­ja­ma i bren­do­vi­ma”, po­hva­lio se Ma­teo Stu­pi­čić iz Po­in­t­mea, ko­ji je is­tak­nuo ka­ko im je u po­če­ci­ma bi­la dra­go­cje­na po­moć ri­ječ­kog star­tup in­ku­ba­to­ra. Va­li­nea Vin­ger ot­kri­la je pak ka­ko upra­vo pri­pre­ma Kic­k­s­tar­ter kam­pa­nju za mul­ti­funk­ci­onal­nu uni­sex jak­nu Pa­ssen­ger ko­ja se mo­že pre­obli­ko­va­ti na se­dam raz­li­či­tih na­či­na, a nu­dit će i di­zaj­ner­ske ma­ji­ce te mul­ti­funk­ci­onal­ne ša­lo­ve. Nji­ma je, ka­že, u po­čet­ci­ma ins­ti­tu­ci­onal­na po­moć omo­gu­ći­la umre­ža­va­nje s lju­di­ma iz start up za­jed­ni­ce.

Da­rio Zo­rić, je­dan od or­ga­ni­za­to­ra Star­tup Eu­ro­pe We­eka, is­ti­če da je event or­ga­ni­zi­ran po uzo­ru na one u Si­li­cij­skoj do­li­ni te ka­ko vje­ru­je da će Ri­je­ka opet bi­ti si­no­nim za ino­va­ci­je.

PD

Su­di­oni­ci ri­ječ­ko­ga Star­tup Eu­ro­pe We­eeka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.