AZTN: Ze­le­no svje­tlo za City Cen­ter One

Vlas­ni­ci zgra­da Ame­ri­kan­ci

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Agen­ci­ja

za za­šti­tu tr­žiš­nog na­tje­ca­nja (AZTN) odo­bri­la je na pr­voj ra­zi­ni kon­cen­tra­ci­ju ko­ja će nas­ta­ti stje­ca­njem kon­tro­le ame­rič­ke kom­pa­ni­je Mor­gan Sta­nley Re­al Es­ta­te Fund (MSREF), nad po­du­zet­ni­ci­ma Grad­ski cen­tar i Man­ta iz Za­gre­ba ko­ji su vlas­ni­ci ne­kret­ni­na City Cen­ter One Zagreb West i City Cen­ter One Zagreb East. Na jav­ni po­ziv za dos­tav­lja­nje pri­mjed­bi i miš­lje­nja na kon­cen­tra­ci­ju, objav­ljen na mrež­nim stra­ni­ca­ma AZTNa, ni­je za­prim­ljen ni­je­dan pod­ne­sak. MSREF uprav­lja raz­li­či­tim ne­kret­nin­skim fon­do­vi­ma, a u Hr­vat­skoj je ak­ti­van na po­dru­čju uprav­lja­nja ko­mer­ci­jal­nim ne­kret­ni­na­ma sa­mo u ho­tel­skoj in­dus­tri­ji.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.