Pro­bi­li se kr­šte­ni­ca­ma, a sad ba­ci­li ru­ka­vi­cu Nor­ve­ža­ni­ma

Mer­kur Tek­s­til­na tvrt­ka iz Pi­to­ma­če na­pra­vi­la mul­ti­funk­ci­onal­ni dje­čji kre­ve­tić du­plo jef­ti­ni­ji od Stok­kea ŠTO NA­MJE­RA­VA­JU PO­VE­ĆA­TI VR­LO BR­ZO

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO/MALO PODUZETNIŠTVO - DAR­KO BI­ČAK

Tes­til pro­da­ju onli­ne pu­tem, za­poš­lja­va­ju 15-ak lju­di, ku­pi­li su pi­la­nu, a kre­ve­tić im pro­izvo­de ko­ope­ran­ti

Za raz­li­ku od os­ta­lih tek­s­ti­la­ca, ma­hom po­sr­nu­lih u kri­zi, tvrt­ka Mer­kur iz Pi­to­ma­če pro­naš­la je tr­žiš­nu ni­šu ko­ja joj osi­gu­ra­va stal­ni rast. Ori­jen­ti­ra­li su se na tek­s­til za be­be, po­se­bi­ce na odje­ću za kr­šte­nje, tzv. kr­šte­ni­ce. Nji­hov brend Ma­li an­đeo u tom je seg­men­tu za­uzeo pri­mat na hr­vat­skom tr­ži­štu, a sve vi­še ku­pa­ca ima­ju i u ino­zem­s­tvu.

Zlat­ko Škri­njar, suv­las­nik tvrt­ke i vo­di­telj pro­da­je, ka­že ka­ko je nji­hov glav­ni pro­daj­ni ka­nal in­ter­net, na ko­jem nu­de asor­ti­man od 80-ak ar­ti­ka­la. Za­sad ne raz­miš­lja­ju o stva­ra­nju vlas­ti­te pro­daj­ne mre­že, ali pla­ni­ra­ju u do­gled­no vri­je­me u Za­gre­bu na­pra­vi­ti showro­om ko­ji će bi­ti is­klju­či­vo iz­lož­be­nog ka­rak­te­ra. He­le­na Mi­ka­čić, vo­di­te­lji­ca mar­ke­tin­ga bren­da Ma­li an- đeo, is­ti­če ka­ko im in­ter­net­ska tr­go­vi­na osi­gu­ra­va flek­si­bil­nost i si­gur­nost na­pla­te.

“Tre­ba­lo nam je vre­me­na da lju­di u Hr­vat­skoj stek­nu po­vje­re­nje u in­ter­net­sku kup­nju, ali kad je jed­nom kre- nu­lo, funk­ci­oni­ra bes­pri­je­kor­no. Glav­ni mar­ke­tin­ški alat su nam dru­šve­ne mre­že, a naj­ja­či adut su nam pre­po­ru­ke. Dio lju­di za nas doz­na pre­ko osob­nih pre­po­ru­ka, a os­ta­li kad vi­de na na­šim Fa­ce­bo­ok stra­ni­ca­ma ko­men­ta­re stvar­nih lju­di”, ka­že Mi­ka­čić.

Mer­kur, ko­ji je re­gis­tri­ran kao obrt, za­poš­lja­va 15ak lju­di, no pla­ni­ra­ju u ovoj go­di­ni udvos­tru­či­ti broj za­pos­le­nih. La­ni im je pri­hod bio na ra­zi­ni tri mi­li­ju­na ku­na, a u ovoj go­di­ni oče­ku­ju zna­tan rast, ovis­no o tr­žiš­nom us­pje­hu nji­ho­vih no­vih bren­do­va. Škri­njar objaš­nja­va, na­ime, ka­ko su se od­lu­či­li pro­ši­ri­ti i na drv­ni sek­tor. Za­sad su otvo­ri­li pi­la­nu, a za ko­ji dan će se na tr­ži­štu na­ći i nji­hov bren­di­ra­ni pro­izvod dje­čjeg kre­ve­ti­ća Evol­vie, od ko­jeg ima­ju ve­li­ka oče­ki­va­nja.

Tvr­de da je po­sri­je­di je­dins­tven pro­izvod, pr­vi ta­kav kre­ve­tić s do­ma­ćim pot­pi­som, iza ko­jeg sto­ji hr­vat­ska tvrt­ka. Slič­ni pro­izvo­di pos­to­je na tr­ži­štu, naj­poz­na­ti­ji je nor­ve­ški brend opre­me za dje­cu Stok­ke, ko­ji ta­ko­đer nu­di mul­ti­funk­ci­onal­ne kre­ve­ti­će. No, osim što bi kre­vet iz Pi­to­ma­če tre­bao bi­ti du­plo jef­ti­ni­ji od Stok­ke­ova, oko 500 eura u od­no­su na nor­ve­ški ko­ji sto­ji oko ti­su­ću, Škri­njar is­ti­če da je nji­hov pro­izvod i funk­ci­onal­ni­ji jer se mo­že kas­ni­je tran­sfor­mi­ra­ti, uz mo­di­fi­ka­ci­ju i do­pu­nu, u go­to­vo sva­ki ko­mad na­mje­šta­ja.

“Evol­vie je dje­čji na­mje­štaj po­se­ban po svo­joj mul­ti­funk­ci­onal­nos­ti. Ono što ga či­ni druk­či­jim od os­ta­lih jest da je pot­pu­no mo­du­la­ran i ra­zvi­ja se sku­pa s dje­te­tom: naj­pri­je je ko­li­jev­ka, po­tom se raz­dva­ja i ti­me pos­ta­je kre­ve­tić s vra­ti­ma, da bi u ko­nač­ni­ci pos­tao kre­vet ko­ji mo­že slu­ži­ti do dje­te­to­ve 12. go­di­ne. Kad ga di­je­te u pot­pu­nos­ti pre­ras­te, kre­ve­tić iz­ra­đen od ma­siv­nog dr­ve­ta jed­nos­tav­nim iz­mje­na­ma pos­ta­je dvo­sjed, fo­te­lja ili čak rad­ni stol”, obaš­nja­va Škri­njar.

Kre­ve­tić je pro­šao fa­zu tes­ti­ra­nja i is­ho­đe­nja svih po­treb­nih do­zvo­la,m a na tr­ži­štu će se po­ja­vi­ti idu­ćeg tjed­na. Iz­ra­đu­je se pre­ko ko­ope­rant­skih drv­nih tvrt­ki. Zlat­ko Škri­njar pro­cje­nju­je da su im tre­nu­tač­ni ka­pa­ci­te­ti oko 80 kre­ve­ti­ća na mje­sec, a u slu­ča­ju po­zi­tiv­ne re­ak­ci­je tr­ži­šta ko­li­či­nu mo­gu po­ve­ća­ti.

DA­MIR ŠPE­HAR/PIXSELL

PD

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.