PART­NER­SKI EKO­SUS­TAV

HT GRADI VLAS­TI­TI ICT

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO/MALO PODUZETNIŠTVO -

Hr­vat­ski te­le­kom ofor­mio je part­ner­sku mre­žu pre­ko ko­je pla­ni­ra nu­di­ti niz IT us­lu­ge kak­ve su do sa­da nu­di­li sis­tem­ski in­te­gra­to­ri po­put Com­bi­sa, King ICT-a, Storm gru­pe, S&T-a i dru­gih. Tvrt­ke ko­je se pri­klju­če pro­gra­mu no­sit će ti­tu­lu HT-ovog ICT Pre­mi­um Bu­si­ness part­ne­ra i svo­jom po­nu­dom ci­lja­ti na sve HT-ove ko­ris­ni­ke iz svih in­dus­tri­ja na ci­je­lom po­dru­čju Hr­vat­ske. HT na­vo­di da od part­ne­ra oče­ku­je da da pru­ža­ju po­dr­šku pri pre­la­sku na clo­ud us­lu­ge, za­tim sve us­lu­ge iz po­dru­čja pa­siv­ne i ak­tiv­ne mrež­ne opre­me, po­ve­za­ne s PC opre­mom, vir­tu­ali­za­ci­jom, clo­udom i IT si­gur­nos­ti. Aljo­ša Pa­ve­lin, di­rek­tor Sek­to­ra za uprav­lja­nje is­po­ru­kom ICT rje­še­nja HT-a ka­že da iz­gra­di­ti jak part­ner­ski eko­sus­tav.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.