POS­LOV­NA NA­GRA­DA

PIK VR­BOV­CU UGLED­NA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO/MALO PODUZETNIŠTVO -

Pre­hram­be­na in­dus­tri­ja PIK Vr­bo­vec do­bit­nik je kon­ti­nen­tal­ne pos­lov­ne na­gra­de - Eu­ro­pe­an Bu­si­ness Award u ka­te­go­ri­ji Ori­jen­ti­ra­nost na po­tro­ša­če. Ka­ko su obja­vi­li u PIK-u, na­gra­du su do­bi­li za pro­jekt “Ma­nje je vi­še“, ko­ji je pro­gla­šen naj­bo­ljim pro­jek­tom bri­ge za po­tro­ša­če. Di­rek­to­ru PIK Vr­bov­ca, Ma­ti Šte­ti­ću, na­gra­du su uru­či­li Li­di­ja Gra­ho, vo­di­te­lji­ca pro­jek­ta EBA u Hr­vat­skoj i Ivan Mar­ko­vić, Part­ner RSM Cro­atia, re­vi­zor­ske tvrt­ke čla­ni­ce me­đu­na­rod­ne mre­že RSM, ko­ja je glav­ni sponzor na­gra­da. Na EBA na­tje­ca­nju je su­dje­lo­va­lo 32.000 tvrt­ki iz 33 eu­rop­ske zem­lje u 10 ka­te­go­ri­ja. Na­gra­da je ute­me­lje­na 2007., a osmiš­lje­na je kao pro­jekt za pre­poz­na­va­nje i pro­mi­ca­nje iz­vr­s­nos­ti, naj­bo­lje prak­se i ino­va­ci­ja u eu­rop­skoj pos­lov­noj za­jed­ni­ci.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.