ČRNKAS po­mo­gao u za­pos­le­nju 42% mla­dih

Us­pjeh pro­jek­ta Kroz osam cik­lu­sa ra­di­oni­ca proš­lo je 96 mla­dih ne­za­pos­le­nih oso­ba

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO/EUROPSKA UNIJA -

Bes­plat­ne tro­tjed­ne ra­di­oni­ce za tra­že­nje pos­la ko­je se pro­vo­de u sklo­pu EU pro­jek­ta ČRNKAS –Čr­no­me­rec pos­lov­ni klub bi­lje­že us­pje­he, a po­sao pro­na­la­zi sve ve­ći broj po­laz­ni­ka. No­si­telj ovog EU pro­jek­ta vri­jed­nog 73 445,46 EUR je Grad Zagreb, a part­ne­ri u pro­ved­bi pro­jek­ta su Ins­ti­tut za struč­no usa­vr­ša­va­nje mla­dih i Europ­ski sa­vjet za men­tor­stvo i co­ac­hing Hr­vat­ska, a pro­jekt je s 92,64% fi­nan­ci­ran iz Eu­rop­skog so­ci­jal­nog fon­da. Od po­čet­ka pro­jek­ta u lip­nju proš­le go­di­ne do da­nas odr­ža­no je osam cik­lu­sa ra­di­oni­ca za tra­že­nje pos­la kroz ko­je je proš­lo 96 mla­dih ne­za­pos­le­nih oso­ba.

“Iz­ra­di­li smo i pr­ve pri­vre­me­ne re­zul­ta­te pro­jek­ta te po­nos­no mo­že­mo pred­sta­vi­ti ka­ko je od po­laz­ni­ka ko­ji su proš­li ra­di­oni­ce 42 pos­to njih pro­naš­lo po­sao. Ovi re­zul­ta­ti do­kaz su ka­ko je ula­ga­njem u svo­ja zna­nja mo­gu­će pro­na­ći po­sao i u tre­nu­ci­ma ka­da se te­ško uklju­či­ti na tr­ži­šte ra­da, po­go­to­vo kao mla­da oso­ba bez is­kus­tva. Vje­ru­je­mo da će re­zul­ta­ti ovog pro­jek­ta ohra­bri­ti sve mla­de ne­za­pos­le­ne da još ak­tiv­ni­je ra­de na svom pred­stav­lja­nju pos­lo­dav­ci­ma i ak­tiv­ni­je se po­sve­te tra­že­nju pos­la”, po­ru­čio je Lu­ka Bog­dan, pro­gram­ski ko­or­di­na­tor pro­jek­ta.

Ti­je­kom tri tjed­na ra­di­oni­ce po­laz­ni­ci pro­la­ze kroz de­vet mo­du­la na ko­ji­ma usa­vr­ša­va­ju zna­nja i vje­šti­ne po­treb­na za ula­zak na tr­ži­šte ra­da te pred­stav­lja­nje bu­du­ćem pos­lo­dav­cu. Po­laz­ni­ci ta­da usa­vr­ša­va­ju pi­sa­nje ži­vo­to­pi­sa i mo­ti­va­cij­skog pi­sma, ko­mu­ni­ka­cij­ske i pre­zen­ta­cij­ske vje­šti­ne te uče ka­ko se pra­vil­no pri­pre­mi­ti za raz­go­vor za po­sao i još mno­go to­ga. Na ra­di­oni­ca­ma su­dje­lu­ju mla­de ne­za­pos­le­ne oso­be u do­bi od 15 do 30 go­di­na ko­je ži­ve na po­dru­čju Gra­da Za­gre­ba.

Po­laz­ni­ci ČRNKAS pos­lov­nog klu­ba na jed­noj od ra­di­oni­ca ko­ja ih pri­pre­ma za tr­ži­šte ra­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.