OVE GO­DI­NE 1,8 POS­TO

RAST BDP-A U SLO­VE­NI­JI

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO/EUROPSKA UNIJA -

Na­kon umje­re­nog lanj­skog ras­ta BDP-a od 2,5 pos­to la­ni, Slo­ve­ni­ja će, pre­ma naj­no­vi­joj pro­cje­ni Eu­rop­ske ko­mi­si­je, ove go­di­ne ras­ti sto­pom od 1,8 pos­to, či­me je sma­nje­na pro­cje­na o ras­tu slo­ven­skog BDP-a od 1,9 pos­to, ko­ju je Bruxel­les dao proš­le je­se­ni. Slo­ven­ski gos­po­dar­ski opo­ra­vak la­ni je naj­vi­še po­ti­cao iz­voz, dok se po ocje­na­ma Eu­rop­ske ko­mi­si­je ove i slje­de­će go­di­ne oče­ku­je da će ras­tu do­pri­ni­je­ti i ve­ća pri­vat­na po­troš­nja i inves­ti­ci­je. EK naj­av­lju­je Slo­ve­ni­ji ove i slje­de­će go­di­ne go­diš­nji rast iz­vo­za od 4 do 5 pos­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.