Lu­ka Ko­par gu­bi iz­voz Mer­ce­de­so­vih vo­zi­la?

Zbog za­gu­še­nja na slo­ven­skim pru­ga­ma Ni­jem­ci pre­us­mje­ri­li tri vla­ka s vo­zi­li­ma za Da­le­ki is­tok

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Po­sao s Ni­jem­ci­ma za Lu­ku Ko­par još ni­je de­fi­ni­tiv­no iz­gub­ljen, ali tre­nut­no vi­si na tan­koj ni­ti

Nje­mač­ki pro­izvo­đač auto­mo­bi­la Da­imler u po­ne­dje­ljak je obja­vio da je zbog za­gu­še­nja na slo­ven­skim že­ljez­nič­kim pru­ga­ma pri­si­ljen skre­nu­ti če­ti­ri vla­ka sa 738 Mer­ce­de­so­va auto­mo­bi­la iz ma­đar­ske tvor­ni­ce u Kec­ske­me­tu u nje­mač­ku lu­ku Bre­mer­ha­ven. Ako se zas­to­ji na že­ljez­ni­ci nas­ta­ve Slo­ve­ni­ja će iz­gu­bi­ti iz­u­zet­no vri­je­dan po­sao, na ko­ji se ve­žu i dru­gi pos­lo­vi.

Na­ime, Lu­ka Ko­par ima ugo­vor o iz­vo­zu Mer­ce­de­so­ovih auto­mo­bi­la za Da­le­ki is­tok, ko­ji je za­nim­ljiv ne sa­mo zbog 120.000 auto­mo­bi­la ko­li­ko bi ih go­diš­nje tre­ba­lo pro­ći kroz Lu­ku Ko­par, ne­go pri­je sve­ga zbog pro­mje­ne lo­gis­tič­ke ru­te, uz ko­ju se ve­že uvoz auto­mo­bi­la s Da­leŠte­ta

PD

Pre­ko slo­ven­ske lu­ke tre­ba­lo bi se iz­ves­ti 120.000 Da­imle­ro­vih auto­mo­bi­la go­diš­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.