BiH Tur­ci­ma po­dva­li­la uve­ze­no me­so

Oz­na­ča­va­nje Ot­kri­ve­no 725 kri­vo­tvo­re­nih stoč­nih pu­tov­ni­ca i ne­ko­li­ko ti­su­ća laž­nih mar­ki­ca

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

SI­PA, Dr­žav­na agen­ci­ja za is­tra­ge i za­šti­tu BiH, još uvi­jek pro­vje­ra­va mo­gu­će ne­re­gu­lar­nos­ti u ve­zi s iz­vo­zom me­sa u Tur­sku, po­t­vr­dio je Mir­ko Ša­ro­vić, mi­nis­tar vanj­ske tr­go­vi­ne i eko­nom­skih od­no­sa BiH, jav­lja no­vin­ska agen­ci­ja Pa­tria.

Do­ku­men­ta­ci­ja, ko­ja je pri­kup­lje­na iz Upra­ve za ne­iz­rav­no opo­re­zi­va­nje BiH, Ure­da za ve­te­ri­nar­stvo i Agen­ci­je za oz­na­ča­va­nje ži­vo­ti­nja dos­tav­lje­na je Tu­ži­telj­stvu Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne. Ša­ro­vić je to re­kao od­go­va­ra­ju­ći na pi­ta­nje Še­fi­ka Dža­fe­ro­vi­ća, zas­tup­ni­ka PD PSBiH o to­me da se u jav­nos­ti go­vo­ri o zlo­po­ra­ba­ma pri­li­kom iz­vo­za me­sa u Tur­sku.

“Pre­ma tim in­for­ma­ci­ja­ma iz­vo­zi se me­so ko­je je pret­hod­no uve­ze­no u BiH. Da li je ovo tač­no i ako jes­te šta je po­du­ze­to?”, upi­tao je Dža­fe­ro­vić. Mi­nis­tar Ša­ro­vić re­kao je da su po­čet­kom ruj­na 2015. go­di­ne oba­vi­je­šte­ni o mo­gu­ćim zlo­po­ra­ba­ma, te je Mi­nis­tar­stvo da­lo na­log nad­lež­ni­ma da to pro­vje­re. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, kon­tro­li­ra­ni su iz­voz­ni objek­ti te ko­ri­šte­nje stoč­nih pu­tov­ni­ca iz ve­te­ri­nar­skih sta­ni­ca. Ut­vr­đe­ne su ne­re­gu­lar­nos­ti, pa su oba­vi­je­šte­na en­ti­tet­ska mi­nis­tar­stva, a Ured za ve­te­ri­nar­stvo uklju­čio je i SIPAu.

“Ut­vr­đe­no je da po iz­vo­zu ne­ma da­tu­ma kla­nja, nak­nad­nim ski­da­njem uš­nih mar­ki­ca. Za vri­je­me ak­ci­je od ruj­na do si­ječ­nja ot­kri­ve­no je 725 kri­vo­tvo­re­nih stoč­nih pa­so­ša, svi su raz­du­že­ni u kla­oni­ca­ma. Kon­tro­la tra­je i da­lje, a vi­še ti­su­ća laž­nih uš­nih mar­ki­ca ti­ska­no je u Ru­munj­skoj. Ured za ve­te­ri­nar­stvo obus­ta­vio je iz­voz za dva objek­ta. Pro­vje­ra se da­lje nas­tav­lja i svi kod ko­jih se ut­vr­de ne­re­gu­lar­nos­ti bit će eli­mi­na­ri. SI­PA ra­di, a sve će se pros­li­je­di­ti Tu­ži­telj­stvu BiH”, do­dao je Ša­ro­vić.

Za­us­tav­ljen je iz­voz u Tur­sku iz dvi­je BiH kla­oni­ce

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.