La do­volj­no lju­di

Ora ima­ti do­vo­ljan broj struč­nih oso­ba

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

od­nos, ali on ni­je ras­pi­san. Na upit Po­li­ti­ke zna­ju li se de­ta­lji na­tje­ča­ja – ko­ja će se za­ni­ma­nja tra­ži­ti, ho­će li bi­ti po­treb­no rad­no is­kus­tvo i ka­da će jav­ni po­ziv bi­ti ras­pi­san, iz Upra­ve za agrar­na pla­ća­nja su od­go­vo­ri­li sa­mo da će o “de­ta­lji­ma na­tje­ča­ja jav­nost bi­ti na vri­je­me oba­vi­je­šte­na”.

Na pi­ta­nje ko­ji pro­jek­ti će ima­ti naj­ve­ću šan­su u Upra­vi za agrar­na pla­ća­nja ka­žu da će svi ima­ti po­djed­na­ku pri­li­ku i mo­ći će apli­ci­ra­ti. Na taj na­čin dr­ža­va do­bi­va iz­me­đu 75 i 90% sred­sta­va iz EU fon­da za pro­jek­te ko­ji se sa­da financiraju iz pro­ra­ču­na.

PD

U Upra­vi za agrar­no

pla­ća­nje tre­ba ra­di­ti od 800 do 1000 oso­ba

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.