Ki­na kroz Syn­gen­tu rje­ša­va pro­blem pro­izvod­nje hra­ne

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - ANA MA­RIA FI­LI­PO­VIĆ GRČIĆ

Pre­uzi­ma­nje Syn­gen­te pri­vuk­lo je paž­nju i ame­rič­kih služ­bi ko­je bri­nu o na­ci­onal­noj si­gur­nos­ti

Ki­na je po­nu­dom ChemChi­ne od 43 mi­li­jar­de do­la­ra za švi­car­sku Syn­gen­tu otvo­ri­la no­vo po­glav­lje u do­ma­ćem sek­to­ru pro­izvod­nje hra­ne jer spa­ja­nje dvi­ju kom­pa­ni­ja ujed­no zna­či i da Ki­na do­bi­va pri­li­ku sma­nji­ti vlas­ti­tu ovis­nost o uvoz­noj hra­ni te pri­li­ku za mo­der­ni­za­ci­ju po­ljo­pri­vred­ne in­dus­tri­je.

Ki­ni, naj­ve­ćem po­ljo­pri­vred­nom tr­ži­štu, tre­ba Syn­gen­tin sje­men­ski por­t­felj ko­ji uklju­ču­je i patente za­šti­će­nih sje­me­na ka­ko bi zem­lja osi­gu­ra­la do­volj­no hra­ne za sta­no­vi­niš­tvo. Ki­ne­ska je po­ljo­pri­vre­da op­te­re­će­na i lo­šom kva­li­te­tom tla što je re­zul­tat in­te­ziv­nog uz­go­ja i pre­tje­ra­nog ko­ri­šte­nja ke­mi­ka­li­ja što u ko­nač­ni­ci re­zul­ti­ra i nes­ta­ši­com usje­va.

Pros­tor za mo­der­ni­za­ci­ju

Spa­ja­njem se, dak­le, ov­dje Syn­gen­ti otva­ra pros­tor za ula­ga­nje u mo­der­ni­za­ci­ju ki­ne­ske po­ljo­pri­vre­de, za raz­li­ku od do­sa­daš­njeg os­la­nja­nja na tra­di­ci­onal­ne pris­tu­pe obra­di usje­va.

Dru­gim ri­je­či­ma, za pre­hra­nu 1,5 mi­li­jar­di sta­no­va­ni­ka Ki­ni su Syn­gen­ti­na teh­no­lo­gi­ja i zna­nja - neo­p­hod­na. S dru­ge stra­ne spa­ja­nje s ChenChi­nom oz­na­ča­va i slabljenje sna­ge dru­gog ve­li­kog igra­ča na glo­bal­nom tr­ži­štu agro­ke­mi­ka­li­ja i ri­va­la, ame­rič­kog Mon­san­ta, ali i iz­a­zi­va­nje po­zor­nos­ti ame­rič­kih re­gu­la­to­ra. John Ramsay, iz­vr­š­ni di­rek­tor Syn­gen­te, sma­tra da se spa­ja­nje dvi­ju kom­pa­ni­ja ne bi tre­ba­lo su­sres­ti s ve­ćim re­gu­la­tor­nim iz­a­zo­vi­ma i ne oče­ku­je ni da će Od­bor za stra­na ula­ga­nja u SAD-u (CFIUS), ko­ji vo­di bri­gu ame­rič­koj na­ci­onal­noj si­gur­nos­ti, stva­ra­ti pre­pre­ke.

No ula­zak stra­nih inves­ti­to­ra, po­se­bi­ce azij­skih, obič­no po­dig­ne obr­ve ame­rič­kih duž­nos­ni­ka.

Ne ra­de po­vjer­lji­ve pos­lo­ve

Syn­gen­ta če­t­vr­ti­nu svo­jih pri­ho­da ge­ne­ri­ra na sje­ver­no­ame­rič­kom tlu, a osim sje­di­šta u Sje­ver­noj Ka­ro­li­ni po­sje­du­je po­go­ne i u dru­gim di­je­lo­vi­ma SAD-a. Da­vor Pisk, Syn­gen­tin glav­ni ope­ra­tiv­ni di­rek­tor, za­to je po­jas­nio da Syn­gen­ta ne obav­lja po­vjer­lji­ve pos­lo­ve za ame­rič­ku vla­du ni­ti ima po­sje­de u bli­zi­ni osjet­lji­vih ame­rič­kih dr­žav­nih obje­ka­ta.

Naj­a­vio je da će Syn­gen­ta, bez ob­zi­ra što po nji­ma ne pos­to­ji vid­lji­va ugro­za ame­rič­ke na­ci­onal­ne si­gur­nos­ti, s CFIUSom su­ra­đi­va­ti na ot­kla­nja­ju svih po­ten­ci­jal­nih sum­nji. U por­t­fe­lju ChemChi­ne stra­ne kom­pa­ni­je ni­su ri­jet­kost - proš­le su go­di­ne ku­pi­li ta­li­jan­skog pro­izvo­đa­ča gu­ma Pi­rel­li.

Syn­gen­ti­na teh­no­lo­gi­ja pre­sud­na je u ki­ne­skoj

pro­izvod­nji hra­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.