U NJE­MAČ­KOJ OD 2008.

NAJ­VE­ĆI RAST PLA­ĆA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Pla­će u Nje­mač­koj re­al­no su proš­le go­di­ne po­ras­le 2,5 pos­to, naj­vi­še u osam go­di­na, za­hva­lju­ju­ći ni­skoj ra­zi­ni in­fla­ci­je, po­ka­za­li su u če­t­vr­tak objav­lje­ni služ­be­ni po­da­ci. “In­deks re­al­nih pla­ća u Nje­mač­koj po­ras­tao je u 2015. za 2,5 pos­to, što je naj­ve­ći rast od po­čet­ka iz­ra­ču­na tog in­dek­sa 2008. go­di­ne”, obja­vio je u pri­op­će­nju dr­žav­ni ured za sta­tis­ti­ku Des­ta­tis. No­mi­nal­no su pla­će po­ras­le 2,8 pos­to, uz in­fla­ci­ju od 0,3 pos­to, ut­vr­di­li su sta­tis­ti­ča­ri. U 2014. pla­će su re­al­no po­ras­le 1,7 pos­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.