In­ter­net ‘ubi­ja’ tr­gov­ce na­mje­šta­jem

Teh­no­lo­ška (r)evo­lu­ci­ja Sa­mo u Nje­mač­koj za­tvo­rit će se 10.000 tr­go­vi­na do 2020.

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Šo­kant­ni po­da­ci nje­mač­ke stu­di­je po­ka­za­li su ka­ko će do 2020. čak 10.000 tr­go­va­ca na­mje­šta­jem bi­ti pri­si­lje­no za­tvo­ri­ti svo­ja vra­ta, uklju­ču­ju­ći i dio tr­go­vi­na šved­skog lan­ca Ikea. In­ter­net­ska pro­da­ja na­mje­šta­ja go­di­na­ma je bi­la u po­dre­đe­nom po­lo­ža­ju, no iz­gle­da ka­ko će sa­da kon­ku­ren­ci­ji za­da­ti no­ka­ut ko­jem se nit­ko ni­je na­dao.

Stu­di­ja ko­ju je pro­veo Ins­ti­tut za tr­go­vi­nu iz Köl­na tvr­di da je tre­ći­na nje­mač­kih tr­go­vi­na na­mje­šta­jem ovi­me ugro­že­na. Iako pre­ma po­da­ci­ma udru­že­nja nje­mač­kih pro­da­va­ča na­mje­šta­ja tek šest pos­to ukup­ne pro­da­je od­no­si se na onli­ne pro­da­ju, is­tra­ži­va­nje je po­ka­za­lo da na­kon knji­ga i odje­će in­ter­net pro­da­ja pre­uzi­ma i na­mje­štaj.

Onli­ne tr­go­vi­na na­mje­šta­ja Ho­me24 u pr­vih de­vet mje­se­ci za­bi­lje­ži­la je pro­daj­ni rast od pre­ko 63 pos­to. Čak i po­pu­lar­ni­ji nje­mač­ki onli­ne tr­go­vac Ot­to ne­dav­no je uveo i na­mje­štaj u svo­ju po­nu­du. “Za sa­da se uglav­nom ma­nji ku­ćan­ski pred­me­ti na­ru­ču­ju s in­ter­ne­ta, ali po­tro­ša­či će se u bu­duć­nos­ti si­gur­no vi­še usu­đi­va­ti s in­ter­ne­ta na­ru­či­va­ti ve­će pred­me­te, kao na pri­mjer fo­te­lje ili či­ta­ve kuhinje”, oče­ku­je struč­njak za in­dus­tri­ju Jens Rot­hens­te­in.

Na­kon knji­ga i odje­će, na­mje­štaj is­to pre­la­zi u ru­ke in­ter­ne­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.