Cis­co­va naj­ve­ća ak­vi­zi­ci­ja od 2013.

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ame­rič­ka

kom­pa­ni­ja Cisco Sys­tems obja­vi­la je da će ku­pi­ti Jas­per Tec­h­no­lo­gi­es, no­vu ino­va­tiv­nu kom­pa­ni­ju ko­ja po­ve­zu­je ure­đa­je po­put auto­mo­bi­la i me­di­cin­skih apa­ra­ta na in­ter­net, za 1,4 mi­li­jar­de do­la­ra u go­to­vi­ni i di­oni­ca­ma, što će bi­ti nje­zi­na naj­ve­ća ak­vi­zi­ci­ja od 2013. go­di­ne.

Teh­no­lo­ške tvrt­ke kao što je Cisco po­ku­ša­va­ju pro­na­ći put za rast, dok ra­zvoj no­vih teh­no­lo­gi­ja, po­put ra­ču­nal­s­tva u obla­ku, pri­je­te nji­ho­vom te­melj­nom pos­lo­va­nju. Rast po­dru­čja kao što je “in­ter­net stva­ri”, nu­di Cis­cu, poz­na­tom po pro­izvod­nji mrež­ne opre­me, pri­li­ku da po­nu­di vr­hun­sku teh­no­lo­gi­ju svo­jim sa­daš­njim ko­ris­ni­ci­ma.

Po­red po­ve­zi­va­nja ure­đa­ja na in­ter­net, Jas­per pro­izvo­di i sof­tver­sku plat­for­mu ko­ja po­ma­že pri pra­će­nju tih ure­đa­ja na­kon što su spo­je­ni na in­ter­net. Pot­pred­sjed­nik kor­po­ra­tiv­nog ra­zvo­ja Cis­coa Rob Sal­vag­no re­kao je u in­ter­v­juu da je u po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko go­di­na “in­ter­net stva­ri” pri­ori­tet Cis­coa. Cisco, ko­ji je ti­je­kom go­di­na ku­pio de­se­tak ma­njih tvrt­ki, us­mje­ra­va pos­lo­va­nje pre­ma vi­so­ko teh­no­lo­škim prek­lop­ni­ci­ma i ru­te­ri­ma te ula­ga­nju u no­ve pro­izvo­de kao što sof­tve­ri za ana­li­zu po­da­ta­ka i ala­ti te­me­lje­ni na obla­ku za po­dat­kov­ne cen­tre.

FOTOLIA

Jas­per se ba­vi 'in­ter­ne­tom stva­ri'

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.