Naj­ve­ći pad do­bi­ti Shel­la u 13 go­di­na

Ka­tas­tro­fal­no iz­vješ­će

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Naf­t­na

kom­pa­ni­ja Royal Dut­ch Shell po­ru­či­la je u če­t­vr­tak da će uki­nu­ti 10.000 rad­nih mjes­ta jer je do­bit la­ni za­bi­lje­ži­la naj­ve­ći pad u po­s­ljed­njih 13 go­di­na. Kom­pa­ni­ja je u če­t­vr­tom tro­mje­se­čju os­tva­ri­la do­bit od 1,8 mi­li­jar­di do­la­ra, u us­po­red­bi s 4,2 mi­li­jar­de do­la­ra u is­tom raz­dob­lju go­di­nu pri­je. U ci­je­loj 2015. za­ra­di­la je 3,8 mi­li­jar­di do­la­ra, u us­po­red­bi s 19 mi­li­jar­di do­la­ra u 2014. go­di­ni.

Proš­log mje­se­ca su di­oni­ča­ri Shel­la, naj­ve­će eu­rop­ske naf­t­ne kom­pa­ni­je, po­dr­ža­li pre­uzi­ma­nje ma­njeg kon­ku­ren­ta BG Gro­up i ta­da je kom­pa­ni­ja naj­a­vi­la da će ot­pus­ti­ti 10.000 rad­ni­ka ako se nas­ta­vi s pre­uzi­ma­njem. Iz­vr­š­ni di­rek­tor Ben van Be­ur­den ka­zao je da će tvrt­ka, ako bu­de po­treb­no zbog oš­trog pa­da ci­je­na naf­te, po­du­ze­ti dalj­nje mje­re. “Shell će do­ni­je­ti do­dat­ne upe­čat­lji­ve od­lu­ke ka­ko bi op­s­tao u uvje­ti­ma pa­da ci­je­na naf­te, ako to uvje­ti bu­du zah­ti­je­va­li”, is­tak­nuo je. Tvrt­ka je proš­le go­di­ne znat­no sma­nji­la ula­ga­nja, sni­ziv­ši ka­pi­tal­ne iz­dat­ke na 28,9 mi­li­jar­di do­la­ra, što je za 8,4 mi­li­jar­de do­la­ra ma­nje ne­go 2014.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.