Mo­gu­će je da Na­kić uve­de ‘ka­sko’ osi­gu­ra­nje i za­ra­di po­hva­le jav­nos­ti

Ana­li­za Pri­mje­ri Nje­mač­ke i Aus­tri­je Re­vi­zi­ja je po­ka­za­la da pri­vat­ne bol­ni­ce ra­de čak bo­lje od jav­nih i da su tran­s­pa­rent­ni­je, dok za pa­ci­jen­te su­rad­nja pri­vat­nog i jav­nog sek­to­ra zna­či ve­ću kva­li­te­tu li­je­če­nja u svim us­ta­no­va­ma neo­vis­no o os­ni­va­ču, krać

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

jav­ne na­ba­ve. Broj­ke go­vo­re da je iz­la­skom Hr­vat­skog za­vo­da za zdrav­s­tve­no osi­gu­ra­nje iz Riz­ni­ce i re­or­ga­ni­za­ci­jom pos­lo­va­nja u bol­ni­ca­ma, ali i no­vim na­či­nom ugo­va­ra­nja ko­ji je uveo na­pla­tu po iz­vr­še­nju us­lu­ge i va­ri­ja­bil­ni dio pri­ho­da, po­ras­la učin­ko­vi­tost li­je­če­nja, sma­nji­le su se lis­te če­ka­nja, a bol­ni­ce sma­nji­le mi­nu­se.

Pi­ta­nje po­li­tič­ke vo­lje

To ni­je bi­lo mo­gu­će iz­ves­ti u bol­ni­ca­ma ko­je ima­ju objek­tiv­ne za­pre­ke, pre­ma­li broj pa­ci­je­na­ta, vi­šak apa­ra­ta ko­ji sto­je, što bi tre­ba­lo ri­je­ši­ti u na­red­nom ko­ra­ku, funk­ci­onal­nim spa­ja­njem bol­ni­ca ko­je je pre­ma pla­nu tre­ba­lo kre­nu­ti upra­vo u 2016., na­kon sa­na­ci­je. Ako nas­ta­vi ra­di­ti re­da u bol­ni­ca­ma, us­pješ­no pro­ve­de funk­ci­onal­no spa­ja­nje bol­ni­ca i za­us­ta­vi cu­re­nje nov­ca na ne­po­treb­nim i du­plim pre­tra­ga­ma, jav­noj na­ba­vi, hlad­nom po­go­nu...mi­nis­tar Na­kić oprav­da­no mo­že re­ći okej, sad smo ri­je­ši­li na­še sla­bos­ti ali tre­ba­mo još nov­ca da pa­ci­jen­ti­ma pru­ži­mo bo­lju skrb,

ma­ri­ja.crnjak@pos­lov­ni.hr

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.