No­va zna­nja i kom­pe­ten­ci­je za brž

Ana Bu­lut, stu­den­ti­ca dru­ge go­di­ne pred­di­plom­skog stu­di­ja Edu­ka­cij­sko-re­ha­bi­li­ta­cij­skog fa­kul­te­ta, u sklo­pu pro­jek SVI SU VOLJ­NI PO­DU­ČI­TI ME NO­VIM ZNA­NJI­MA

Poslovni Dnevnik - - ISKUSTVOZLATAVRIJEDI - MARTA DUIĆ

Kroz broj­ne pro­jek­te i ini­ci­ja­ti­ve u Ini nas­to­je dje­lo­va­ti i po­mo­ći pru­ža­njem prak­se za sred­njo­škol­ce i stu­den­te

Ana Bu­lut, stu­den­ti­ca dru­ge go­di­ne pred­di­plom­skog stu­di­ja Edu­ka­cij­sko-re­ha­bi­li­ta­cij­skog fa­kul­te­ta, na smje­ru re­ha­bi­li­ta­ci­ja, od­ne­dav­no je čla­ni­ca ti­ma u Ini gdje je u sklo­pu pro­jek­po­če­tak. ta Is­kus­tvo zlata vri­je­di do­bi­la pri­li­ku za stu­dent­sku prak­su. Kao kom­pa­ni­ja ko­ja je pre­da­na druš­tve­no od­go­vor­nom pos­lo­va­nju, Ina je uvi­jek sprem­no po­dr­ža­va­la pro­jek­te na­mi­je­nje­ne po­mo­ći osjet­lji­vim sku­pi­na­ma, po­se­bi­ce ka­da je u pi­ta­nju po­šti­va­nje raz­li­či­tos­ti i so­ci­jal­no uklju­či­va­nje oso­ba sa inva­li­di­te­tom.

“Ve­za­no za za­poš­lja­va­nje oso­ba s inva­li­di­te­tom, vje­ru­je­mo ka­ko je po­se­ban fo­kus po­treb­no sta­vi­ti upra­vo na stje­ca­nje po­čet­nog rad­nog is­kus­tva, a prak­se u vo­de­ćim kom­pa­ni­ja u zem­lji su od­li­čan Osim to­ga, pro­jekt Is­kus­tvo zlata vri­je­di je je­dins­tven u Hr­vat­skoj te nam je bi­la čast su­dje­lo­va­ti u nje­mu i za­jed­no sa Pos­lov­nim dnev­ni­kom sen­zi­bi­li­zi­ra­ti pos­lov­nu za­jed­ni­cu i jav­nost o te­ško­ća­ma za­poš­lja­va­nja oso­ba s inva­li­di­te­tom u Hr­vat­skoj”, ka­žu iz Ine.

Veliki Inin tim

Pos­to­tak oso­ba s inva­li­di­te­tom u ukup­noj rad­noj sna­zi u Ini iz­no­si oko 2 pos­to. Pri­li­kom ras­po­re­da na rad­na mjes­ta po­seb­na se paž­nja po­sve­ću­je spe­ci­fič­nim po­tre­ba­ma rad­ni­ka s inva­li­di­te­tom, a za­pos­le­ni su na raz­li­či­tim rad­nim mjes­ti­ma u Ini­nim seg­men­ti­ma dje­lat­nos­ti i pos­lov­nim funk­ci­ja­ma suk­lad­no svo­jim pro­fe­si­ja­ma i obra­zo­va­nju. “Pri za­poš­lja­va­nju oso­ba s inva­li­di­te­tom u Ini ne­ma dis­kri­mi­na­ci­je i za­poš­lja­va­ju se na rad­na mjes­ta ko­ja od­go­va­ra­ju nji­ho­vom obra­zo­va­nju i vje­šti­na­ma pri če­mu se na­rav­no u ob­zir uzi­ma­ju po­seb­ne po­tre­be. Jas­no je da do­la­skom u Inu pos­ta­ju sas­tav­ni dio na­šeg ve­li­kog ti­ma u ko­jem su svi za­pos­le­ni­ci rav­no­prav­ni te ima­ju jed­na­ke mo­guć­nos­ti, a nji­ho­va pra­va i oba­ve­ze su ure­đe­ni odred­ba­ma Ko­lek­tiv­nog ugo­vo­ra, Pra­vil­ni­ka o ra­du i dru­gim re­le­vant­nim ak­ti­ma”, po­ru­ču­ju iz Ine. Ka­ko ka­že Ana Bu­lat, za pro­jekt Is­kus­tvo zla-

ŽAR­KO BA­ŠIĆ/

Stu­den­ti­ca

prak­su odra­đu­je u Sek­to­ru kor­po­ra­tiv­nih

ser­vi­sa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.