Rži i lak­ši ula­zak na tr­ži­šte ra­da

Kta ‘Is­kus­tvo zla­to vri­je­di’ do­bi­la je pri­li­ku odra­đi­va­nja stu­dent­ske prak­se u naj­ve­ćoj do­ma­ćoj naf­t­noj kom­pa­ni­ji Ini

Poslovni Dnevnik - - ISKUSTVOZLATAVRIJEDI -

ta saz­na­la je pre­ko Udru­ge Za­mis­li, ci­je­la ju je pri­ča ja­ko za­in­tri­gi­ra­la te se od­lu­či­la pri­ja­vi­ti na na­tje­čaj. “Od ovog pro­jek­ta oče­ku­jem no­va zna­nja i kom­pe­ten­ci­je ko­je će mi ko­ris­ti­ti u dalj­njem ži­vo­tu, a sva­ka­ko bih vo­lje­la oku­si­ti stvar­nost pos­lov­nog svi­je­ta ko­ja me če­ka na­kon za­vr­šet­ka stu­di­ja”, ot­kri­la nam je svo­je že­lje Ana Bu­lat.

Stu­den­ti­ca prak­su odra­đu­je u Sek­to­ru kor­po­ra­tiv­nih ser­vi­sa, od­nos­no Služ­bi uprav­lja­nja imo­vi­nom i us­lu­ga­ma gdje je u In­for­ma­cij­sko do­ku­men­ta­cij­skim ser­vi­si­ma za­du­že­na za unos po­da­ta­ka u pro­pi­sa­ne evi­den­ci­je o ar­hiv­skom i re­gis­tra­tur­nom gra­di­vu ko­je je smje­šte­no u cen­tral­noj pi­smo­hra­ni Ine.

Za­log za bu­duć­nost

Bu­lat tvr­di ka­ko joj je prak­sa u Ini no­vo is­kus­tvo ko­je će joj po­mo­ći u bu­duć­nos­ti ka­da će mo­ra­ti na­pra­vi­ti svo­je pr­ve ko­ra­ke na tr­ži­štu ra­da. “Iako mo­ja prak­sa u Ini ni­je po­ve­za­na s mo­jim po­ljem stu­di­ra­nja ipak mi do­no­si uvid u pos­lov­ni svi­jet i do­pri­no­si ra­zvo­ju osob­nih i struč­nih vje­šti­na ko­je se da­nas zah­ti­je­va­ju od mla­dih lju­di ko­ji ula­ze na tr­ži­šte ra­da”, po­ru­ču­je Bu­lat, do­da­ju­ći ka­ko je ve­se­li što ima pri­li­ku na­uči­ti no­ve stva­ri i po­bolj­ša­ti svo­je vje­šti­ne iz ra­da na ra­ču­na­lu, tim­skog ra­da i pos­lov­ne ko­mu­ni­ka­ci­je.

“Moj po­sao na ovoj prak­si je unos po­da­ta­ka u sre­diš­nji ar­hiv­ski sus­tav, od­nos­no evi­den­ti­ram i upi­su­jem ar­hiv­sku gra­đu u sus­tav. Rad­ni dan mi ni­je na­po­ran i veliki plus mi je to što mo­gu pri­la­go­đa­va­ti svo­je rad­no vri­je­me na prak­si oba­ve­za­ma ko­je imam na fa­kul­te­tu”, tvr­di Bu­lat.

“Ko­le­ge su me od­lič­no pri­hva­ti­li, ja­ko su sr­dač­ni i ve­se­li me što ima­mo ko­rek­tan i otvo­ren pos­lov­ni od­nos. Osim što se do­bro sla­že­mo, mo­ram is­tak­nu­ti i ka­ko na sva­ki moj upit do­bi­jem brz i sr­da­čan od­go­vor, svi su strp­lji­vi i volj­ni po­du­či­ti me no­vim zna­njem”, ka­že Bu­lat.

Nje­ni ko­le­ge is­ti­ču ka­ko su vr­lo za­do­volj­ni nje­nim ra­dom, in­te­re­si­ma ko­je po­ka­zu­je te po­ru­ču­ju ka­ko je uni­je­la ve­se­lje u rad­ni ko­lek­tiv. “Vr­lo smo za­do­volj­ni Anom, njen ve­dar duh je za­ra­zan, a ko­mu­ni­ka­tiv­nost joj je na za­vid­noj ra­zi­ni te se od sa­mog po­čet­ka uk­lo­pi­la u rad­ni ko­lek­tiv. Osim to­ga, uis­ti­nu se od­lič­no i vr­lo br­zo snaš­la u rad­nim za­da­ci­ma če­mu je za­si­gur­no do­pri­ni­je­la nje­zi­na vi­so­ka in­for­ma­tič­ka pi­sme­nost”, ka­žu iz Ine.

Ina je ti­je­kom go­di­na su­dje­lo­va­la u broj­nim hu­ma­ni­tar­nim ak­ci­ja­ma ko­je su za cilj ima­le do­bro­bit druš­tva u cje­li­ni. Ka­ko tvr­de, naj­važ­ni­ji kri­te­rij pri iz­bo­ru pro­je­ka­ta ko­ji­ma pru­ža­ju po­dr­šku je sva­ka­ko stu­panj ko­ris­nos­ti za ši­ru za­jed­ni­cu, dok je nji­hov pro­gram do­na­ci­ja us­mje­ren na do­bro­bit dje­ce i mla­de­ži te oso­ba s po­seb­nim po­tre­ba­ma.

“Osim to­ga, kroz broj­ne pro­jek­te i ini­ci­ja­ti­ve, u Ini nas­to­ji­mo dje­lo­va­ti i po­mo­ći pru­ža­njem prak­se za sred­njo­škol­ce i za stu­den­te, ali i za os­ta­le oso­be ko­ji­ma prak­tič­no rad­no is­kus­tvo mo­že po­mo­ći, po­put oso­ba sa inva­li­di­te­tom. Po­seb­no bi­smo is­tak­nu­li i na­šu us­pješ­nu su­rad­nju sa stu­den­ti­ma kroz raz­li­či­te pro­jek­te i pro­gra­me kao što je Growww pu­tem ko­jeg za­poš­lja­va­mo pripravnike i omo­gu­ću­je­mo im kva­li­te­tan pro­fe­si­onal­ni ra­zvoj. S ci­ljem do­dat­nog pro­mo­vi­ra­nja jed­na­kih mo­guć­nos­ti i uklju­če­nja, Ina su­ra­đu­je s Co­tru­gli Sc­ho­ol of Bu­si­ness ka­ko bi po­dr­ža­la pro­jekt MBA stu­di­ja na da­lji­nu za oso­be s inva­lid­noš­ću, nu­de­ći im pri to­me mo­guć­nost za­poš­lja­va­nja na­kon za­vr­šet­ka stu­di­ja”, po­ru­ču­ju iz Ine.

Kroz svoj pro­gram do­na­ci­ja Ina po­dr­ža­va udru­ge bra­ni­te­lja ko­je dje­lu­ju u Ini, a či­ji odre­đen broj čla­no­va ima sta­tus inva­li­da ra­ta te Udru­gu inva­li­da ra­da. U sklo­pu ove kon­ti­nu­ira­ne su­rad­nje, Ina osi­gu­ra­va odre­đen dio sred­sta­va po­treb­nih za nji­ho­ve ak­tiv­nos­ti te pro­vo­di raz­li­či­te pro­jek­te i ini­ci­ja­ti­ve us­mje­re­ne na nji­ho­vu do­bro­bit i zdrav­lje, kao što je pro­gra­mi­ra­ni ak­tiv­ni od­mor i me­di­cin­ski pro­gra­mi­ra­ni ak­tiv­ni od­mor. Uz to, Ina je pot­pis­ni­ca Glo­bal­nog ugo­vo­ra Uje­di­nje­nih na­ro­da i u sklo­pu to­ga se za­la­že za po­šti­va­nje naj­vi­ših na­če­la u po­dru­čju ljud­skih i rad­nih pra­va, za­šti­tu oko­li­ša i bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je. U tom po­gle­du već du­gi niz go­di­na nje­gu­je se tra­di­ci­ja iz­ra­de ne­fi­nan­cij­skog kor­po­ra­tiv­nog iz­vješ­ća, či­ja je od­lič­nost po­t­vr­đe­na i na­gra­dom Gre­en Frog ko­ju je De­lo­it­te Hr­vat­ska Ini uru­čio u si­ječ­nju ove go­di­ne za naj­bo­lje iz­vješ­će o odr­ži­vom ra­zvo­ju.

Od­go­vor­no pos­lo­va­nje

“Po­čet­kom 2014. Ina je usvo­ji­la no­vu Po­li­ti­ku uprav­lja­nja za­šti­tom zdrav­lja, si­gur­noš­ću i za­šti­tom oko­li­ša i ti­me po­t­vr­di­la svo­je opre­dje­lje­nje za ovaj va­žan seg­ment uprav­lja­nja kom­pa­ni­jom. Druš­tve­no od­go­vor­no pos­lo­va­nje za nas pred­stav­lja traj­no opre­dje­lje­nje što je kom­pa­ni­ju uči­ni­lo, ne sa­mo jed­nim od naj­z­na­čaj­ni­jih po­kre­ta­ča hr­vat­skog gos­po­dar­stva, već i po­uz­da­nim part­ne­rom lo­kal­noj za­jed­ni­ci i druš­tvu u cje­li­ni. Oso­bi­to smo po­nos­ni na ne­se­bič­ni an­ga­žman na­ših za­pos­le­ni­ka u po­ma­ga­nju lo­kal­nim za­jed­ni­ca­ma kroz dje­lo­va­nje Ini­nog Klu­ba vo­lon­te­ra ko­ji je os­no­van 2011. go­di­ne te od ta­da go­to­vo na tjed­noj ba­zi pri­ska­če u po­moć vr­ti­ći­ma, ško­la­ma, udru­ga­ma di­ljem Hr­vat­ske”, ka­žu iz Ine.

ŽAR­KO BA­ŠIĆ/

Ana Bu­lut na za­vr­š­noj sve­ča­nos­ti pro­jek­ta 'Is­kus­tvo zlata vri­je­di'

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.