Po­li­ti­ča­re bur­za ne za­ni­ma kao i ve­ći­nu gra­đa­na

Di­oni­ce, što je to? Fi­nan­ci­ja­še imo­vin­ske kar­ti­ce zas­tup­ni­ka ni­su iz­ne­na­di­le

Poslovni Dnevnik - - ISKUSTVOZLATAVRIJEDI - TO­MIS­LAV PILI

Od di­oni­ca ko­je se na­la­ze u ri­jet­kim por­t­fe­lji­ma po­li­ti­ča­ra na­la­zi se sa­mo HT i Ina

Iz­re­ka “kak­vi po­li­ti­ča­ri, ta­kav i na­rod” po­t­vr­đu­je se i na­kon obja­ve imo­vin­skih kar­ti­ca po­li­ti­ča­ra ko­je po­ka­zu­ju da ri­jet­ki po­sje­du­ju di­oni­ce ili udje­le u inves­ti­cij­skim fon­do­vi­ma. “Ra­zi­na fi­nan­cij­ske pi­osme­nos­ti u Hr­vat­skoj je na pri­lič­no ni­skim gra­na­ma, a ka­da su u pi­ta­nju di­oni­ce ili dru­ge vri­jed­nos­ni­ce, ta je ra­zi­na još ni­ža. Gra­đa­ni vr­lo ma­lo zna­ju o di­oni­ca­ma, a ka­mo­li o ne­kim slo­že­ni­jim fi­nan­cij­skim ins­tru­men­ti­ma. Sum­njam da će se to u sko­raš­nje vri­je­me po­pra­vi­ti”, is­ti­če član Upra­ve Cre­do­sa, Ro­man Rin­ko­vec. Do­da­je da su po­li­ti­ča­ri ne­ka­da zna­čaj­ni­je pro­mo­vi­ra­li tr­ži­šte ka­pi­ta­la, a tu ubra­ja biv­šeg pre­mi­je­ra Ivu Sa­na­de­ra i ne­ka­daš­njeg pr­vog pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de Ra­di­mi­ra Ča­či­ća.

“Me­đu­tim, po­s­ljed­njih go­di­na po­li­ti­ka pri­da­je tr­ži­štu ka­pi­ta­la vr­lo ma­lo po­zor­nos­ti. Pri­va­ti­za­ci­je pu­tem bur­ze ma­lo tko još spo­mi­nje. Moj je do­jam da po­li­ti­ča­ri vr­lo ma­lo zna­ju i svom pos­lu, a ka­mo­li o bur­zi”, ocje­nju­je Rin­ko­vec. Pod­sje­ti­mo, dok ve­ći­na po­li­ti­ča­ra uglav­nom po­sje­du­je ne­kret­ni­ne, iz­nim­ka je sa­bor­ski zas­tup­nik Mos­ta Ro­bert Po­dol­ta­da njak ko­ji je pri­ja­vio po­sje­do­va­nje di­oni­ca HTa i Ine te čak 609.000 ku­na ulo­že­nih u 10 inves­ti­cij­skih fon­do­va. Di­oni­ce HT-a ima­ju još dva Mos­tov­ca, Ivan Ko­va­čić i Ju­ro Mar­ti­no­vić.

Kod pri­va­ti­za­ci­je Ine i HT-a pri­je de­vet go­di­na vla­da­la je at­mo­sfe­ra kao pre­ma kre­di­ti­ma u “švi­car­cu”, is­ti­če Rin­ko­vec. “Go­vo­ri­lo se da se ra­di o si­gur­nom ula­ga­nju i po­ten­ci­jal­no do­broj za­ra­di. Me­đu­tim, su druš­tve­ne i gos­po­dar­ske okol­nos­ti bi­le dru­ga­či­je, pa je tak­va pro­mo­ci­ja pa­la na plod­no tlo. I dan-da­nas mnoš­tvo gra­đa­na i da­lje dr­ži di­oni­ce HTa”, ka­že Rin­ko­vec.

Na pi­ta­nje što oče­ku­je od no­ve Vla­de po pi­ta­nju ra­zvo­ja tr­ži­šta ka­pi­ta­la, pred­sjed­ni­ca Upra­ve Iva­na Ga­žić ka­že ka­ko vje­ru­je da će se “usko­ro po­če­ti go­vo­ri­ti o is­tim stva­ri­ma o ko­ji­ma je go­vo­ri­la i proš­la vla­da, a to je pri­va­ti­za­ci­ja dr­žav­nih tvrt­ki”.

PA­TRIK MA­ČEK/PIXSELL

Bur­za oče­ku­je po­ti­caj po­li­ti­ke za nas­ta­vak pri­va­ti­za­ci­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.