Fed u 2016. di­že ka­ma­te sa­mo tri pu­ta

Pad do­la­ra Us­po­ra­va­nje di­na­mi­ke do­ve­lo do znat­nog pa­da vri­jed­nos­ti ame­rič­ke va­lu­te

Poslovni Dnevnik - - ISKUSTVOZLATAVRIJEDI -

Oče­ki­va­nja o bit­nom us­po­ra­va­nju di­na­mi­ke po­di­za­nja ka­mat­nih sto­pa ame­rič­ke sre­diš­nje ban­ke (Fed) u če­t­vr­tak su re­zul­ti­ra­la znat­nim slab­lje­njem do­la­ra. Pre­ma pre­dvi­đa­nji­ma ame­rič­ke ban­ke Gol­d­man Sac­hs, Fed će ove go­di­ne sa­mo tri pu­ta po­dig­nu­ti ka­ma­te. To bi zna­či­lo da će pro­pus­ti­ti to uči­ni­ti na za­sje­da­nju u ožuj­ku od ko­jeg se oče­ki­vao nas­ta­vak tren­da ras­ta ka­ma­ta. Na­ime, iako su eko­nom­ski po­da­ci i da­lje u skla­du s oče­ki­va­nji­ma Fe­da, vo­la­til­nost na bur­za­ma na­tje­rat će Fed na oprez, sma­tra­ju u Gol­d­man Sac­h­su. Do­la­rov in­deks, ko­ji mje­ri vri­jed­nost ame­rič­ke pre­ma dru­gih šest naj­z­na­čaj­ni­jih svjet­skih va­lu­ta, os­la­bio je u če­t­vr­tak 0,5 pos­to, na 96,796 bo­do­va, što je nje­go­va naj­ni­ža ra­zi­na od po­čet­ka stu­de­no­ga la­ni.

RE­UTERS

Za­sje­da­nje u ožuj­ku ne­će do­ni­je­ti ni­šta no­vo­ga

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.