CI­JE­NA NAF­TE ZA BA­REL

DO­LA­RA IS­POD 35

Poslovni Dnevnik - - ISKUSTVOZLATAVRIJEDI -

Ci­je­ne naf­te sta­bi­li­zi­ra­le su se u če­t­vr­tak na me­đu­na­rod­nim tr­ži­šti­ma is­pod ra­zi­ne od 35 do­la­ra, za­ko­če­ne no­vim naz­na­ka­ma pre­ko­mjer­ne ops­kr­be i pro­cje­na­ma da će Ve­ne­zu­ela te­ško na­go­vo­ri­ti os­ta­le u Or­ga­ni­za­ci­ji ze­ma­lja­pro­izvo­đa­ča naf­te (OPEC) da sma­nje pro­izvod­nju. Na lon­don­skom je tr­ži­štu ci­je­na ba­re­la pa­la 30 cen­ti u od­no­su na pret­hod­no za­tva­ra­nje i iz­no­si­la je 34,74 do­la­ra. Ju­čer je za­klju­či­la tr­go­va­nje u plu­su 2,32 do­la­ra. Na ame­rič­kom tr­ži­štu ba­re­lom se da­nas tr­go­va­lo po go­to­vo ne­pro­mi­je­nje­noj ci­je­ni u od­no­su na ju­če­raš­nje za­tva­ra­nje, od 32,39 do­la­ra. Ju­če­raš­nji dan za­klju­či­la je u plu­su 2,40 do­la­ra. Ju­čer su ula­ga­či is­ko­ris­ti­li pri­li­ku ko­ju im je pru­žio sla­bi­ji do­lar, za­ne­ma­riv­ši po­da­tak ame­rič­ke vla­de o sko­ku za­li­ha si­ro­ve naf­te u proš­lom tjed­nu za 7,8 mi­li­ju­na ba­re­la, na re­kord­nih 502,7 mi­li­ju­na ba­re­la. Po­sko­či­le su i za­li­he ben­zi­na, za 5,9 mi­li­ju­na ba­re­la, na ta­ko­đer re­kord­na 254,4 mi­li­ju­na ba­re­la.

RE­UTERS

I da­lje pre­ko­mjer­na ops­kr­ba

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.