‘Ne vje­ru­jem da će dr­ža­va ugro­zi­ti je­di­nu su­štin­sku re­for­mu u druš­tvu’

Bur­ze ////

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE -

In­ter­v­ju: K. Gje­ne­ro Di­rek­tor Al­li­anz ZB druš­tva za uprav­lja­nje do­bro­volj­nim mi­ro­vin­skim fon­do­vi­ma go­vo­ri o ak­tu­al­noj jav­noj po­le­mi­ci oko bu­duć­nos­ti mi­ro­vin­skog sus­ta­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.