Pa­ne­nić ga­si Plo­min C i LNG, a za­dr­ža­va še­pa­vi mo­del SDP-a

Stra­te­ški pro­jek­ti Ni ri­je­či o po­prav­lja­nju mo­de­la ko­ji je za­peo na ad­mi­nis­tra­ci­ji

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MA­RI­JA BR­NIĆ ma­ri­ja.br­nic@pos­lov­ni.hr

Mi­nis­tar se za­sad fo­ku­si­ra sa­mo na for­mal­ne iz­mje­ne, ka­ko bi se mo­glo ime­no­va­ti Po­vje­rens­tvo za oda­bir pro­je­ka­ta

Grad­nja ter­mo­elek­tra­ne Plo­min C pr­va je inves­ti­ci­ja ko­ja je do­bi­la sta­tus pro­jek­ta od stra­te­ške važ­nos­ti za hr­vat­sku dr­ža­vu, a po naj­a­va­ma re­sor­nog mi­nis­tra gos­po­dar­stva To­mis­la­va Pa­ne­ni­ća bit će i pr­va eli­mi­ni­ra­na iz tog druš­tva. U pro­tek­le dvi­je go­di­ne Vla­da je pro­gla­si­la tek če­ti­ri tak­va pro­jek­ta, a osim Plo­mi­na C, Pa­ne­nić naj­av­lju­je da će u raz­ma­tra­nje za bri­sa­nje bi­ti uzet još i pro­jekt ter­mi­na­la ukap­lje­nog pli­na na Kr­ku, po­s­ljed­nji uvr­šten u ve­li­ku če­tvor­ku pred po­la go­di­ne. No, iz­ba­ci­va­nje LNGa bit će kom­plek­s­ni­je bu­du­ći da je nje­go­vo osmiš­lja­va­nje i pri­pre­ma su­fi­nan­ci­ra­na od EU, a osim ula­ska na lis­tu hr­vat­skih pri­ori­te­ta sli­čan sta­tus je pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci do­bio i od Eu­rop­ske ko­mi­si­je.

Pa­ne­nić me­đu­tim ne odus­ta­je od pri­mje­ne SDP-ovog mo­de­la priv­la­če­nja ula­ga­nja, no za­sad se fo­ku­si­ra sa­mo na for­mal­ne iz­mje­ne, ka­ko bi se mo­glo ime­no­va­ti Po­vje­rens­tvo za oda­bir pro­je­ka­ta i pre­ci­zi­ra­lo ter­min bri­sa­nja pro­jek­ta s li- ste. U iz­mje­na­ma, pak, ne­ma ni­ti ri­je­či o po­prav­lja­nju mo­de­la, ko­ji je za­peo upra­vo na ad­mi­nis­tra­ci­ji ko­ja je i tre­ba­la ubr­za­ti i lo­mi­ti pre­pre­ke na lo­kal­nim ra­zi­na­ma. Po­vje­rens­tvo ko­je su či­ni­li uglav­nom re­sor­ni mi­nis­tri i ko­jim je pred­sje­dao pot­pred­sjed­nik Vla­de Bran­ko Grčić, la­ni se sas­ta­lo tek dva­put, a u dvi­je go­di­ne ra­da ukup­no pet pu­ta. Za­to ni­su mo­gli ni­ti na­pla­ti­ti kaz­ne lo­kal­nim ins­ti­tu­ci­ja­ma na ko­ji­ma je za­pe­la inves­ti­ci­ja, ni­ti kaz­ni­ti od­go­vor­ne služ­be­ni­ke u nji­ma. A da se Po­vje­rens­tvo ima­lo raz­lo­ga sas­ta­ja­ti po­ka­zu­ju i po­da­ci iz za­vr­š­nog iz­vi­ješ­ća o ra­du Mi­la­no­vi­će­ve Vla­de u ko­jem se na­vo­di da je za taj sta­tus kan­di­di­rao još 71 pro­jekt, dok je ocje­ne Po­vje­rens­tva za ula­zak na Lis­tu do­bi­lo njih 12, od če­ga tek šest pri­vat­nih, uglav­nom ula­ga­nja u tu­ris­tič­kom sek­to­ru.

Pa­ne­ni­ćev pri­jed­log oži­vio je i pro­tiv­lje­nje tom za­ko­nu - Ze­le­na ak­ci­ja umjes­to iz­mje­na za­tra­ži­la je uki­da­nje za­ko­na ko­jim se po­go­du­je oda­bra­nim ula­ga­či­ma. Pi­ta se i za­što je Vla­da upra­vo taj za­kon oda­bra­la kao je­dan od pr­vih ko­je­ga mi­je­nja. Još pred tri go­di­ne Ze­le­na ak­ci­ja pro­ti­vi­la se tom za­ko­nu tvr­de­ći da su “kri­te­ri­ji oda­bi­ra pro­je­ka­ta ne­jas­ni i pod­lož­ni in­ter­pre­ta­ci­ja­ma”. Pro­jek­te po nji­ma bi­ra uski krug lju­di bez mo­guć­nos­ti utje­ca­ja gra­đa­na i Sa­bo­ra, a omo­gu­će­no je i pra­vo­moć­no osu­đe­ni­ma za kri­mi­nal u gos­po­dar­skom pos­lo­va­nju da bu­du oda­bra­ni za stra­te­škog ula­ga­ča.

“To zna­či da i da­lje ovaj za­kon mo­že pri­vu­ći u pr­vom re­du špe­ku­lan­te, a ne oz­bilj­ne inves­ti­to­re”, upo­zo­ra­va pred­sjed­nik Ze­le­ne ak­ci­je Ber­nard Iv­čić. Umjes­to za­ko­na ko­jeg su inves­ti­to­ri poz­dra­vi­li, sma­tra Iv­čić, tre­ba­lo je ri­je­ši­ti ad­mi­nis­tra­tiv­ne ba­ri­je­re, imo­vin­sko-prav­ne od­no­se i po­pra­vi­ti prav­nu si­gur­nost, ure­di­ti uvje­te pos­lo­va­nja umjes­to da im se nu­di pre­či­ce u za­obi­la­že­nju pro­pi­sa. Ti­me se po nje­mu ša­lje i lo­ša po­ru­ka ma­lim i sred­njim inves­ti­to­ri­ma, ko­ji za svo­je pro­jek­te ne­će uži­va­ti ta­kav sta­tus.

No, ne­ga­tiv­ne re­ak­ci­je sti­žu i od inves­ti­to­ra ko­ji su apli­ci­ra­li za ovak­ve pov­las­ti­ce, a ko­ji su du­go če­ka­li da se o nji­ma raz­go­va­ra.

“Ako je na­še inves­ti­ci­je tre­ba­lo pro­pus­ti­ti da se br­že re­ali­zi­ra­ju, za­što to­li­ko du­go če­ka­ju da se o nji­ma uop­će raz­go­va­ra na Po­vje­rens­tvu”, ka­že je­dan od pri­vat­nih inves­ti­to­ra či­ji je pro­jekt u fa­zi če­ka­nja du­že od go­di­nu da­na.

Me­đu broj­nim ne­jas­no­ća­ma, upra­vo za pri­vat­ne pro­jek­te, je i ban­kov­no jam­s­tvo i na­mjen­ski de­po­ni­ran no­vac, za ko­je de­ta­lji do da­nas ni­su de­fi­ni­ra­ni. No, te ko­rek­ci­je ni­su sa­da na dnev­nom re­du, če­kat će no­ve iz­mje­ne za­ko­na.

D. MA­RU­ŠIĆ/PIX

Plo­min C, pr­va stra­te­ška inves­ti­ci­ja, ujed­no bi mo­gla bi­ti pr­va ko­ja će od­le­tje­ti s lis­te

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.