PRO­DAO JOŠ 4 OBJEK­TA I OD­MAH ZA­KU­PIO NA IDU­ĆIH 12 GO­DI­NA

IVI­CA TO­DO­RIĆ

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Kon­zum pre­go­vo­ra oko sa­le and le­ase back su­rad­nje s Tower Pro­per­ty Fund Li­mi­te­dom,” krat­ko su od­go­vo­ri­li iz Agro­ko­ra na upit pro­da­ju li ne­ke objek­te tom juž­no­afrič­kom inves­ti­cij­skom fon­du. Na­ime, Tower Pro­per­ty je na svom we­bu obja­vio da je spo­ra­zum o kup­nji tr­go­vač­kih cen­ta­ra na če­ti­ri lo­ka­ci­je, dvi­je u Za­gre­bu (Gra­ča­ni Me­ri­di­an 16 i Su­per Kon­zum u Vu­ko­var­skoj) te Su­per Kon­zum u Ve­li­koj Go­ri­ci i Sub Du­brov­nik u Žu­pi Du­bro­vač­koj, za 66,4 mi­li­ju­na eura u za­vr­š­noj fa­zi. Ak­vi­zi­ci­ja će bi­ti za­klju­če­na u trav­nju, a Kon­zum od­mah pot­pi­su­je za­kup na 12 go­di­na. Po­tom će, iz­no­se u Towe­ru, u RH re­gis­tri­ra­ti po­druž­ni­cu kao europ­sku ‘of­f­sho­re’ plat­for­mu za no­va ula­ga­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.