Ban­kar­ski biz­nis pos­ta­je ne­kret­nin­ski

Izvan nad­zo­ra HNB-a Kup­njom lo­šeg pla­sma­na no­vi vje­rov­nik po­či­nje gos­po­da­ri­ti ovr­ha­ma i hi­po­te­kom na imo­vi­ni

Poslovni Dnevnik - - AK­TU­AL­NO -

Ia­ko u HNB-u na­po­mi­nju da je naj­ve­ći dio ovih pro­da­ja re­ali­zi­ran unu­tar gru­pe po­ve­za­nih oso­ba u pro­ce­su pro­da­je jed­ne ban­ke (pod­sje­ti­mo na slu­čaj Hypo ban­ke či­ji su tok­sič­ni pla­sma­ni preš­li na po­ve­za­ne tvrt­ke HAb­du­co i He­tu), skre­ću po­zor­nost i na re­cent­ni­ju prak­su. Tvr­de da u po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne ras­te udio i zna­čaj tran­sak­ci­ja iz­me­đu ne­po­ve­za­nih oso­ba, što je znak da tr­ži­šte po­la­ko ras­te zbog in­te­re­sa ku­pa­ca. S dru­ge pak stra­ne po­pu­šta­ju i sa­me ban­ke, pri­mje­ri­ce one ko­je do­sad ni­su bi­le sklo­ne ovoj op­ci­ji, i to zbog, ka­ko su na­vo­di­le, lo­še re­gu­la­ti­ve, ne­do­volj­na bro­ja re­no­mi­ra­nih kom­pa­ni­ja ko­je se ba­ve ot­ku­pom i ne­ra­zvi­je­nog tr­ži­šta.

Za­šti­ta po­tro­ša­ča

Na­kon Split­ske ban­ke, s pro­da­jom lo­ših kre­di­ta kre­nu­la i Er­ste ban­ka, ko­ja je, pre­ma na­šim in­for­ma­ci­ja­ma, pro­da­la ri­zič­ne pla­sma­na ne­kih svo­jih kli­je­na­ta iz re­al­nog sek­to­ra B2 Ka­pi­ta­lu, ak­tiv­noj tvrt­ki na ovom po­dru­čju. O nje­zi­nim is­kus­tvi­ma s duž­ni­ci­ma te oče­ki­va­nji­ma, me­đu­tim, ni­je bi­lo mo­gu­će doz­na­ti vi­še po­je­di­nos­ti.

Pre­ma in­ter­nert­skoj ba­zi Pos­lov­na.hr. tvrt­ka je re­gis­tri­ra­na sre­di­nom 2013. s go­to­vo 13 mi­li­ju­na ku­na te­melj­nog ka­pi­ta­la. U vlas­niš­tvu je nor­ve­škog ka­pi­ta­log fon­da B2 Hol­ding Ka­pi­tal. Os­nov­ne su joj dje­lat­nos­ti us­lu­ge ot­ku­pa du­ga i na­pla­te po­tra­ži­va­nja, a 2014. je za­vr­ši­la s ula­ga­nji­ma u de­vet por­t­fe­lja dos­pje­lih po­tra­ži­va­nja ot­kup­lje­nih od hr­vat­skih ba­na­ka po ci­je­ni od 122,4 mi­li­ju­na ku­na. Pre­ma naj­a­vi pla­no­va za 2015., vi­še se ne ba­ve fak­to­rin­gom.

Pre­ma HNBu, ku­po­pro­da­ja pla­sma­na (do­brih i lo­ših) od stra­ne kre­dit­nih ins­ti­tu­ci­ja i pri­je­nos na stje­ca­te­lja re­gu­li­ra­ni su član­kom 150. Za­ko­na o kre­dit­nim ins­ti­tu­ci­ja­ma i Od­lu­kom o ku­po­pro­da­ji pla­sma­na kre­dit­nih ins­ti­tu­ci­ja te je sva­ka pro­da­ja pla­sma­ra na ko­ja po­štu­je zah­tje­ve iz te od­lu­ke suk­lad­na re­gu­la­ti­vi. Pri­tom ban­ke mo­gu pro­da­va­ti svo­je pla­sma­ne i dru­gim su­di­oni­ci­ma na tr­ži­štu ko­ji ni­su kre­dit­ne ins­ti­tu­ci­je. Uvje­ti odre­đe­ni tim pro­pi­si­ma, na­po­mi­nju iz HNBa, osi­gu­ra­va­ju da kre­dit­na ins­ti­tu­ci­ja pro­da­jom pla­sma­na ne na­ru­ša­va za­šti­tu po­tro­ša­ča, či­ji su pla­sma­ni pred­met pro­da­je, ne iz­bje­ga­va pri­mje­nu bo­ni­tet­nih ogra­ni­če­nja, te ne pri­ka­zu­je pri­ho­de ko­je ni­je os­tva­ri­la. Osim to­ga, svr­ha je pro­pi­sa­nih uvje­ta osi­gu­ra­ti da ku­pac pro­da­ne pla­sma­ne pla­ti u ra­zum­nom ro­ku (60 da­na od skla­pa­nja ugo­vo­ra o ku­po­pro­da­ji), pri če­mu pro­da­va­telj ne smi­je iz­rav­no ni ne­iz­rav­no fi­nan­ci­ra­ti pro­da­ju, te da ban­ka pro­da­ne pla­sma­ne ne vra­ća po­no­vo u svo­ju bi­lan­cu, osim uz do­pu­šte­nje HNBa. Dak­le, na­vo­de u cen­tral­noj ban­ci, smi­sao je za­šti­ti­ti duž­ni­ke po pla­sma­ni­ma, ali ta­ko­đer osi­gu­ra­ti da se kre­dit­na ins­ti­tu­ci­ja ne iz­la­že do­dat­nom ri­zi­ku ko­ji bi mo­gao nas­ta­ti iz cje­lo­kup­nih okol­nos­ti pro­da­je pla­sma­na.

Ta­ko­đer, na­ve­de­nim je pro­pi­si­ma odre­đe­no da je ban­ka za pro­da­ju zna­čaj­ni­jih iz­no­sa kre­di­ta (ku­mu­la­tiv­ni iz­nos za raz­dob­lje od pro­tek­lih 12 mje­se­ci jed­nak je ili ve­ći od 10% priz­na­to­ga ka­pi­ta­la, a za ve­li­ke kre­dit­ne ins­ti­tu­ci­je, iz­nos ve­ći od 300 mi­li­ju­na ku­na) duž­na za­tra­ži­ti miš­lje­nje o is­pu­nja­va­nju pro­pi­sa­nih uvje­ta, što je u svim do­sa­daš­njim slu­ča­je­vi­ma tak­ve pro­da­je pla­sma­na i uči­nje­no.

Kad je ri­ječ o duž­ni­ci­ma, poz­na­va­te­lji tvr­de da se nji­ho­va po­zi­ci­ja prav­no ne mi­je­nja, ali ras­te ne­iz­vjes­nost jer no­vi vje­rov­nik pos­ta­je gos­po­dar ovr­ha i hi­po­te­ka na imo­vi­ni. Duž­ni­ci iz re­al­nog sek­to- gu­be pos­lov­ni od­nos za­po­čet s ban­kom. Naj­češ­će je ri­ječ o po­tra­ži­va­nji­ma ko­ja su osi­gu­ra­na hi­po­te­kom, na­vod­no mo­ti­vu da se kup­ci iz pro­da­je ne­kret­ni­ne i na­pla­te, dok ban­ke iz­bje­ga­va­ju na­mi­re­nje pro­da­jom sa­mog ko­la­te­ra­la pr­vens­tve­no iz po­rez­nih raz­lo­ga.

Sto­ga kri­ti­ča­ri za­mjer­ke upu­ću­ju na či­nje­ni­cu da se kroz pro­da­ju traž­bi­na ban­kar­ski biz­nis pre­tva­ra u ne­kret­nin­ski, pa ono što po­či­nje kao kre­di­ti­ra­nje pod stro­gom re­gu­la­ci­jom HNBa, za­vr­ša­va sa ši­rom otvo­re­nim vra­ti­ma fon­do­vi­ma u či­jim su ru­ka­ma duž­ni­ci su­oče­ni s ri­zi­kom da pos­ta­nu ro­ba ko­ju će no­vi vlas­nik pre­pro­da­va­ti jer tu ni­je cilj du­go­roč­ni od­nos. S ti­me se sla­že i od­vjet­nik Mi­ćo Lju­ben­ko ko­ji tvr­di da pro­pi­si ko­ji ure­đu­ju ova pi­ta­nja is­klju­či­vo su pod­za­kon­ski pro­pi­si od stra­ne HNB.

Za­da­ća HNB-a

“HNB ne­ma za­da­ću pri­mar­no pro­vje­ra­va­ti tko je i ka­kav je ku­pac po­tra­ži­va­nja ko­je ban­ka pro­da­je, ne­go pro­vje­ri­ti je­su li oprav­da­ni raz­lo­zi za­što ban­ka pro­da­je svo­je pla­sma­ne i da li ban­ka mo­žda kroz to fi­nan­ci­ra sa­mog kup­ca. Pre­ma to­me, po­tra­ži­va­nje od ban­ke na­čel­no mo­že ku­pi­ti bi­lo ko­ja tvrt­ka i ta­da za­pra­vo kre­dit­ni pla­sman iz­la­zi iz nad­zo­ra HNBa. Je li to do­bro rje­še­nje te­ško je re­ći, ali je zna­ko­vi­to da na taj na­čin odre­đe­ni vo­lu­men kre­dit­nih pla­sma­na ko­ji je pre­ko ba­na­ka ini­ci­ran, iz­la­zi iz kon­tro­le HNB. Tak­vi slu­ča­je­vi u prak­si pos­to­je. Po­ne­kad je ri­ječ o ini­ci­ja­ti­vi sa­mog ko­ris­ni­ka kre­di­ta, a po­ne­kad se, pri­mje­ri­ce, ra­di o ula­ga­nji­ma fon­do­va. Ko­je će bi­ti po­s­lje­di­ce tak­ve prak­se za sa­da je te­ško pro­ci­je­ni­ti“, ka­že Lju­ben­ko do­da­ju­ći da ko­ris­ni­ci kre­di­ta mo­gu po za­ko­nu ugo­vo­ri­ti da ban­ka ne­ma pra­vo pro­da­ti kre­dit no­vom vje­rov­ni­ku. Ko­li­ko i kad su ban­ke sprem­ne na taj uvjet, dru­go je pi­ta­nje.

DA­LI­BOR URU­KA­LO­VIC/PIXSELL

Ban­ke iz­bje­ga­va­ju na­mi­re­nje du­ga pro­da­jom ko­la­te­ra­la iz po­rez­nih raz­lo­ga

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.